SFS 2013:65 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

130065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

1

dels att 6 kap. 7, 22�29, 31 och 41�47 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 7, 22, 26, 31, 41, 43, 44, 45 och

47 §§ ska utgå.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för ansökningar som har

getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av
6 kap. 7 § 2011:928

6 kap. 44 § 2011:928

6 kap. 22 § 2011:928

6 kap. 45 § 2011:928

6 kap. 23 § 2011:928

6 kap. 46 § 2011:928

6 kap. 24 § 2011:928

6 kap. 47 § 2011:928

6 kap. 25 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 7 § 2011:928

6 kap. 26 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 22 § 2011:928

6 kap. 27 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 26 § 2011:928

6 kap. 28 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 31 § 2011:928

6 kap. 29 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 41 § 2011:928

6 kap. 31 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 43 § 2011:928

6 kap. 41 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 44 § 2011:928

6 kap. 42 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 45 § 2011:928

6 kap. 43 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 47 § 2011:928.

SFS 2013:65

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0065.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 4:08 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0065.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 4:08 PM