SFS 2013:64 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

130064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

1

dels att 6 kap. 8–21, 30, 32–40, 53 och 54 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 8, 14, 32, 35, 37, 38 och 39 §§ ska

utgå,

dels att 6 kap. 4, 7, 26 och 47 §§ ska ha följande lydelse,
dels

att rubriken närmast före 6 kap. 30 § ska sättas närmast före

6 kap. 31 §.

6 kap.

4 §

2

Trots 2 och 3 §§ ska den som betalar årsavgift enligt 8 kap. 3 § förord-

ningen (2013:000) om bekämpningsmedelsavgifter inte betala en kemi-
kalieavgift för samma produkt eller organism.

7 §

3

För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om bekämp-

ningsmedel enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter ska ansök-
ningsavgifter betalas enligt 22–29 och 31 §§.

1 Senaste lydelse av
6 kap. 8 § 2011:928

6 kap. 34 § 2011:928

6 kap. 9 § 2011:928

6 kap. 35 § 2011:928

6 kap. 10 § 2011:928

6 kap. 36 § 2011:928

6 kap. 11 § 2011:928

6 kap. 37 § 2011:928

6 kap. 12 § 2011:928

6 kap. 38 § 2011:928

6 kap. 13 § 2011:928

6 kap. 39 § 2011:928

6 kap. 14 § 2011:928

6 kap. 40 § 2011:928

6 kap. 15 § 2011:928

6 kap. 53 § 2011:928

6 kap. 16 § 2011:928

6 kap. 54 § 2011:928

6 kap. 17 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 8 § 2011:928

6 kap. 18 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 14 § 2011:928

6 kap. 19 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 30 § 2011:928

6 kap. 20 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 32 § 2011:928

6 kap. 21 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 35 § 2011:928

6 kap. 30 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 37 § 2011:928

6 kap. 32 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 38 § 2011:928

6 kap. 33 § 2011:928

rubriken närmast före 6 kap. 39 § 2011:928.

2 Senaste lydelse 2011:928.

3 Senaste lydelse 2011:928.

SFS 2013:64

Utkom från trycket
den 26 februari 2013

0064.fm Page 1 Tuesday, February 19, 2013 4:04 PM

background image

2

SFS 2013:64

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

26 §

4

Den som i fråga om en biologisk biocidprodukt ansöker om ett nytt el-

ler fortsatt godkännande enligt 14 kap. 10 § miljöbalken ska betala en ansök-
ningsavgift

1. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett godkännande genom ömsesidigt

erkännande enligt 21 § förordningen (2000:338) om biocidprodukter,

2. med 10 500 kronor, om ansökan avser ett sådant tillfälligt godkännande

som avses i 5 § första stycket 6 förordningen om biocidprodukter, och

3. med 21 000 kronor i andra fall.
Om ansökan avser genmodifierade organismer, ska ansökningsavgiften be-

talas med 60 000 kronor i stället för det som sägs i första stycket.

47 §

5

En ansökningsavgift enligt 31 och 41–46 §§ ska betalas när ärendet

inleds eller vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen bestämmer i
det enskilda fallet.

När ärendet är slutligt avgjort, ska Kemikalieinspektionen fastställa den

slutliga prövningsavgiften. Prövningsavgiften ska motsvara kostnaderna för
hanteringen och utvärderingen, men får inte överstiga ansökningsavgiften. I
sitt beslut om att fastställa prövningsavgiften ska Kemikalieinspektionen re-
dovisa kostnaderna och ange hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften är
större än prövningsavgiften, ska Kemikalieinspektionen återbetala mellan-
skillnaden till sökanden.

1. Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.
2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för ansökningar som har

getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 4, 7, 26 och 47 §§ i sin äldre lydelse gäller fort-

farande för ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:928.

5 Senaste lydelse 2011:928.

0064.fm Page 2 Tuesday, February 19, 2013 4:04 PM