SFS 2013:66 Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

130066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1226)
om Post- och Inrikes Tidningar;

utfärdad den 21 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2006:1226) om Post- och

Inrikes Tidningar ska ha följande lydelse.

13 §

Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post-

och Inrikes Tidningar eller som enligt en särskild föreskrift ska stå för kostna-
den för sådant kungörande ska betala en avgift med

1. 30 kr, om begäran om kungörelse ges in elektroniskt, eller
2. 70 kr, för varje påbörjat hundratal tecken i kungörelsen, om begäran om

kungörelse ges in på något annat sätt.

Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som Bolagsverket bestäm-

mer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för en begäran om kungörelse som har kommit

in till Bolagsverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:66

Utkom från trycket
den 5 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013