SFS 2011:150 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

110150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:414) om jobb- och ut-

vecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

5 §

1

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person

som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbets-
förmedlingen och som

1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring men förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och
inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,

2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn

under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 ersätt-
ningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltidsar-
bete,

3. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring

men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som ar-
betssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbets-
marknadspolitiska program,

4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att an-

visningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,

5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt

11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller är villkorligt frigiven men inte
fullgjort ett år av prövotiden, eller

6. har deltagit i programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och har fyllt 25 år.

För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras ti-

digast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i
perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. För personer som om-
fattas av första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen då inte
bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

1 Senaste lydelse 2009:1603.

SFS 2011:150

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:150

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)