SFS 2013:68 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

130068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 21 februari 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2013:68

Utkom från trycket
den 5 mars 2013

background image

2

SFS 2013:68

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2012:813.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

Statens
jordbruksverk

Statens jordbruks-
verks författnings-
samling

SJVFS

Utnyttjas också av
Centrala försöksdjurs-
nämnden

Statens kulturråd

Statens kulturråds
författningssam-
ling

KRFS

Utnyttjas också av
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Presstödsnämnden,
Riksantikvarieämbetet,
Nationalmuseum med
Prins Eugens Walde-
marsudde, Moderna
museet, Styrelsen för
Sveriges författarfond
och Myndigheten för
tillgängliga medier

Statens skolverk

Statens skolverks
författningssam-
ling

SKOLFS

Utnyttjas också av Ung-
domsstyrelsen, Statens
skolinspektion och
Specialpedagogiska
skolmyndigheten