SFS 2013:69 Förordning om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

130069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med ökad undervisningstid
i svenska eller svenska som andraspråk för
nyanlända elever i grundskolan;

utfärdad den 21 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända elever i

årskurs 6–9 i grundskolan

i syfte att stärka elevernas kunskapsutveckling i

svenska språket, och

2. statsbidrag till kostnader för sådan ökad undervisningstid.
Förordningen gäller för utbildning från och med höstterminen 2013 till och

med höstterminen 2016.

2 §

Med nyanländ elev avses i denna förordning en elev som har anlänt till

Sverige och påbörjat sin utbildning här i årskurs 6, 7, 8 eller 9. En elev anses
nyanländ under de fyra första terminerna.

Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten och för
statsbidrag

3 §

Varje huvudman som har nyanlända elever i årskurs 6–9 i sin grund-

skola får ansöka om att delta i försöksverksamheten.

4 §

En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska för nyanlända

elever i årskurs 6–9 anordna minst 105 timmars undervisning i ämnena
svenska eller svenska som andraspråk per läsår utöver den undervisning som
huvudmannen anordnar enligt beslut som avses i 9 kap. 4 § skolförordningen
(2011:185).

Undervisningen ska bedrivas av lärare som är behöriga att undervisa i aktu-

ella årskurser i ämnena svenska eller svenska som andraspråk enligt förord-
ningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
och utnämning till lektor.

5 §

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel till en huvudman som

deltar i försöksverksamheten.

SFS 2013:69

Utkom från trycket
den 5 mars 2013

background image

2

SFS 2013:69

Beslut om deltagande i försöksverksamhet och om statsbidrag

6 §

Statens skolverk beslutar om deltagande i försöksverksamheten och om

statsbidrag.

Om antalet sökande överstiger vad tillgängliga medel räcker till beslutar

Skolverket om urval.

7 §

Statsbidrag betalas ut med ett belopp om lägst 3 000 kronor och högst

5 000 kronor per termin och nyanländ elev som deltar i undervisning enligt
4 §.

Bidrag för höstterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvud-

mannens grundskola den 15 september och som deltar i undervisning enligt
4 §. Bidrag för vårterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvud-
mannens grundskola den 15 februari och som deltar i undervisning enligt 4 §.

Uppföljning och utvärdering

8 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts och utvär-

dera försöksverksamheten.

9 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna

sådan ekonomisk och annan redovisning som Statens skolverk begär.

Återkrav av statsbidrag

10 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om

någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Skolverket får efterge återkrav helt eller delvis, om det finns särskilda skäl

för det.

11 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Statens skolverk får helt eller delvis efterge ett krav på ränta, om det finns

särskilda skäl för det.

Bemyndigande

12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

background image

3

SFS 2013:69

Överklagandeförbud

1 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013