SFS 2013:70 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

130070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare;

utfärdad den 21 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhu-

vudmän som i undervisningen använder särskilt yrkesskickliga lärare.

Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att inrätta karriär-

steg för särskilt yrkesskickliga lärare.

2 §

Statsbidrag får efter ansökan lämnas till den som enligt skollagen

(2010:800) är huvudman för

– förskoleklass,
– grundskola,
– grundsärskola,
– specialskola,
– sameskola,
– gymnasieskola,
– gymnasiesärskola,
– kommunal vuxenutbildning,
– särskild utbildning för vuxna, och
– utbildning i svenska för invandrare.

Förstelärare

3 §

Med förstelärare avses i denna förordning en lärare som

1. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800),
2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete

med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsen-
det,

3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och

ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och

4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för un-

dervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

SFS 2013:70

Utkom från trycket
den 5 mars 2013

background image

2

SFS 2013:70

Särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning

4 §

Med särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning avses i denna

förordning en lärare som

1. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800),
2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100) som avses i 5 § eller en motsvarande utländsk exa-
men, och

3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat

pedagogisk skicklighet.

Den lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte

uppfylla det villkor som följer av första stycket 3.

5 §

Den forskarexamen som krävs enligt 4 § första stycket 2 ska avse äm-

nesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett
undervisningsämne inom skolväsendet.

En sådan examen som avses i första stycket kan även ha utfärdats inom det

specialpedagogiska ämnesområdet med nära anknytning till undervisningen i
den skolform som läraren är verksam inom när det gäller

1. lärare som har en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförord-

ningen (1993:100), och

2. lärare som har en examen som enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326)

om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till
lektor.

Förutsättningar för statsbidrag

6 §

För att statsbidrag ska lämnas för en lärare måste dennes arbetsuppgifter

huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör till under-
visningen.

7 §

Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en

lärare har utsett denne till förstelärare under förutsättning att läraren, när
denne utsågs till förstelärare, fick en lön som översteg medianlönen för
samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 5 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren

utsågs till förstelärare gäller i stället för vad som följer av första stycket att
statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när lä-
raren utsågs till förstelärare innebar en löneökning om minst 5 000 kronor per
månad.

Om flera lärare som sedan tidigare är anställda hos samma huvudman har

utsetts till förstelärare och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa,
gäller i stället för vad som följer av andra stycket att statsbidrag får betalas ut
för dessa lärare under förutsättning att de, när de utsågs till förstelärare, fick
en löneökning med i genomsnitt minst 5 000 kronor per månad.

8 §

Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en

lärare har utsett denne till särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning
under förutsättning att läraren, när denne utsågs till särskilt yrkesskicklig lä-
rare med forskarutbildning, fick en lön som översteg medianlönen för samma
kategori lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

background image

3

SFS 2013:70

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när denne

utsågs till särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning gäller i stället
för vad som följer av första stycket att statsbidrag får betalas ut till huvud-
mannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs till särskilt yrkesskick-
lig lärare med forskarutbildning innebar en löneökning om minst 10 000 kro-
nor per månad.

Om flera lärare som sedan tidigare är anställda hos samma huvudman har

utsetts till särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning och huvud-
mannen har ansökt om statsbidrag för dessa, gäller i stället för vad som följer
av andra stycket att statsbidrag får betalas ut för dessa lärare under förutsätt-
ning att de, när de utsågs till särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbild-
ning, fick en löneökning med i genomsnitt minst 10 000 kronor per månad.

9 §

De olika kategorier av lärare som avses i 7 § och 8 § är

– lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–6,
– lärare i grundskolans årskurs 7–9,
– lärare i andra ämnen än yrkesämnen i gymnasieskolan, och
– lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan.
Lärare i övriga skolformer ska hänföras till någon av kategorierna i första

stycket med beaktande av deras grundläggande lärarexamen.

10 §

För en lärare som arbetar mindre än heltid ska beloppen i 7 och 8 §§

reduceras i motsvarande grad.

Bidragsår

11 §

Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns

tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari.

Bidragsbelopp per lärare

12 §

Statsbidrag för en förstelärare uppgår till 85 000 kronor per bidragsår.

13 §

Statsbidraget för en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning

uppgår till 170 000 kronor per bidragsår.

14 §

För en lärare som arbetar mindre än heltid ska beloppet enligt 12 och

13 §§ reduceras i motsvarande grad.

Bidragspott och bidragsram

15 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en gemensam bi-

dragspott för alla huvudmän som har färre än 75 elever och en bidragsram för
varje huvudman som har minst 75 elever.

Bidragspott

16 §

Bidragspotten ska fastställas så att den utgör den andel av det totala

statsbidraget som motsvaras av antalet elever hos alla huvudmän med färre än
75 elever delat med det totala antalet elever hos samtliga huvudmän.

background image

4

SFS 2013:70

Vid beräkning enligt första stycket ska i underlaget för beräkningen ingå

elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Bidragsram

17 §

Beräkningen av bidragsramar ska utgå från det belopp som återstår av

det totala statsbidraget sedan bidragspotten har fastställts enligt 16 §.

Bidragsramen ska fastställas så att den för varje huvudman utgör den andel

av det belopp som avses i första stycket som motsvaras av antalet elever hos
huvudmannen delat med det totala antalet elever hos samtliga huvudmän som
har minst 75 elever. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt del-
bart med 85 000.

Vid beräkning enligt andra stycket ska i underlaget för beräkningen ingå

elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Beslut om statsbidrag till huvudmän som har färre än 75 elever

18 §

Innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk fatta beslut om vilka hu-

vudmän som ska tilldelas statsbidrag ur bidragspotten. Statsbidrag får tilldelas
huvudmän som har färre än 75 elever och som har ansökt om bidrag.

Bidragsbeloppet ska vara 85 000 kronor. För en lärare som arbetar mindre

än heltid ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Första gången bidrag ur bidragspotten ska fördelas ska bidraget fördelas

mellan sökandena så att en geografisk spridning uppnås. Vid efterföljande bi-
dragstillfällen ska bidrag i första hand tilldelas huvudmän som har fått bidrag
föregående bidragsår och i andra hand tilldelas huvudmän så att ytterligare
geografisk spridning uppnås.

Beslut om statsbidrag till huvudmän som har minst 75 elever

Bidragsbelopp per huvudman

19 §

Innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk efter ansökan av en hu-

vudman som har fått en bidragsram fastställd fatta beslut om det högsta be-
lopp som enligt andra stycket kan utgå till huvudmannen i statsbidrag under
bidragsåret.

Bidrag kan lämnas med belopp inom bidragsramen och med belopp utom

bidragsramen. Beloppet inom bidragsramen ska beräknas enligt 20 §. Belop-
pet utom bidragsramen ska beräknas enligt 21–23 §§.

Belopp inom bidragsramen

20 §

Beloppet inom bidragsramen ska utgå från huvudmannens ansökan

och beräknas enligt 12–14 §§.

Beloppet får inte överstiga den för huvudmannen fastställda bidragsramen.

background image

5

SFS 2013:70

Belopp utom bidragsramen

21 §

Om tillgängliga medel räcker till tilldelning utöver de fastställda bi-

dragsramarna ska ytterligare bidrag fastställas för de huvudmän som har an-
sökt om bidrag utom sina bidragsramar. Beloppen ska beräknas enligt 22 och
23 §§.

Bidragsbelopp enligt första stycket ska bara fastställas för huvudmän som,

utan avrundning enligt 17 § andra stycket, har fått sin bidragsram fastställd
till minst 85 000 kronor.

22 §

Beloppet utom bidragsramen ska fastställas så att det för varje huvud-

man utgör den andel av de medel som finns tillgängliga för omfördelning och
som motsvaras av antalet elever hos huvudmannen delat med det totala anta-
let elever hos de huvudmän som belopp utom bidragsramen ska fastställas för,
om inte annat följer av 23 §.

Vid beräkning enligt första stycket ska i underlaget för beräkningen ingå

elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

23 §

Något belopp ska inte fastställas för en huvudman om beräkningen en-

ligt 22 § leder till ett belopp som understiger 85 000 kronor.

För övriga huvudmän ska det belopp som ska fastställas avrundas till när-

maste tal som är jämnt delbart med 85 000.

En huvudman får inte tilldelas högre sammanlagt statsbidrag än vad som

bedöms kunna lämnas till huvudmannen under följande bidragsår med till-
lämpning av det årets bidragsram.

Utbetalning av statsbidrag

24 §

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger

per bidragsår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen
– ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för, och
– intyga att villkoret i 6 § är uppfyllt.
När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare, ska

huvudmannen även intyga att villkoren i 7 eller 8 § är uppfyllda.

Återbetalning och återkrav

25 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning

är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av

denna förordning,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter el-

ler på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp, eller

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens

skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns
särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

background image

6

SFS 2013:70

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

26 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

Uppföljning

27 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvud-

män som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning
och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmannen
ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär.

Bemyndigande

28 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

Överklagande

29 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2013.
2. Det första bidragsåret ska omfatta perioden 1 juli 2013–31 december

2013. För denna period ska i stället för det belopp som anges i 12, 17, 18, 21
och 23 §§ 42 500 kronor gälla och i stället för det belopp som anges i 13 §
85 000 kronor gälla. Under detta bidragsår ska utbetalning av statsbidrag en-
ligt 24 § göras en gång.

3. Vid tillämpningen av 3 § 1 och 4 § första stycket 1 för bidragsåret 2013

ska kravet att en lärare är legitimerad även anses uppfyllt av den lärare som
uppfyller villkoren för att anställas som lärare utan tidsbegränsning enligt
2 kap. 20 § första stycket skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli
2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)