SFS 2013:71 Förordning med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

130071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens centrum för arkitektur
och design;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och

främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och bety-
delse för individen och för samhällsutvecklingen.

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område.

Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedago-
gisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och
designens ställning i samhället.

Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arki-

tektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska också följa upp po-
litikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka
måluppfyllelsen.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. samverka med andra berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer

på nationell, regional och lokal nivå,

2. bidra till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling,
3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och verka för ökad

kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis univer-
sitet och högskolor, och

4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

3 §

Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom

nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten och hålla
samlingarna tillgängliga för allmänheten.

Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndighe-

tens uppgifter inom arkitekturområdet.

4 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och

ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt ut-
byte och samarbete i sin verksamhet.

SFS 2013:71

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:71

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får den tillhan-

dahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan med Moderna museet

6 §

Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma

funktioner.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex le-

damöter.

Myndighetschef

9 §

Överintendenten är myndighetschef.

Avgifter

10 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 §, får den ta ut av-

gifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Myndigheten
ska besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsför-
ordningen (1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

11 §

För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-

svarande full kostnadstäckning. Myndigheten ska besluta om avgifternas stor-
lek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och ska
disponera intäkterna i verksamheten.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §

Bestämmelsen om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen

(2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013, då förordningen

(2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)