SFS 2013:72 Förordning om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

130072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1177) med
instruktion för Moderna museet;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1177) med instruktion

för Moderna museet ska ha följande lydelse.

7 §

Myndigheten ska samarbeta med Statens centrum för arkitektur och de-

sign och Nationalmuseum om gemensamma funktioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:72

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013