SFS 2013:73 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

130073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:243) om
undanförsel och förstöring;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:243) om undanförsel

och förstöring ska ha följande lydelse.

2 §

1

Varje myndighet som har ett ansvar enligt 18 § förordningen

(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska planlägga undanförsel
av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhets-
område.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorrepara-

tionstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planlägga

undanförseln av arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhisto-
riska föremål: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungliga bib-
lioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Statens musiksam-
lingar, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Naturhis-
toriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima museer
samt Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid plan-
läggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planlägg-

ningen av undanförsel.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1008.

SFS 2013:73

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013