SFS 2013:74 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

130074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:74

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:74

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

1

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Beteckningen ⬝(F)⬝ efter myndighetens namn innebär att myndigheten får

ha ett sådant förenklat miljöledningssystem som avses i 3 § tredje stycket.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Myndigheter som hör till Kulturdepartementet

Institutet för språk och folkminnen (F)
Konstnärsnämnden (F)
Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Moderna museet
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för tillgängliga medier (F)
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet (F)
Riksutställningar
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstråd (F)
Statens kulturråd (F)
Statens maritima museer
Statens medieråd (F)
Statens museer för världskultur
Statens musiksamlingar

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1 Senaste lydelse 2012:921. �ndringen innebär bl.a. att Arkitekturmuseet tagits bort ur
förteckningen.