SFS 2013:76 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

130076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PCDELD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PCDELD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:PCDELD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PCDELD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PCDELD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PCDELD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PCDELD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PCDELC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 2224 �� trafikf�rordningen (1998:1276)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">I en milj�zon f�r tunga bussar och tunga lastbilar f�ras endast om</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rsta registrering, oavsett f�rsta registreringsland, skett under de senaste sex<br/>�ren, innevarande �r or�knat.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande undantag g�ller fr�n det f�rbud som anges i 22 �:</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-<br/>tets och r�dets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tilln�rm-<br/>ning av medlemsstaternas lagstiftning om �tg�rder mot utsl�pp av gas- och<br/>partikelformiga f�roreningar fr�n motorer med kompressionst�ndning som<br/>anv�nds i fordon samt mot utsl�pp av gasformiga f�roreningar fr�n motorer<br/>med gnistt�ndning drivna med naturgas eller gasol vilka anv�nds i fordon,<br/>rad A, (Euro 3), i tabellerna i avsnitt 6.2.1 i bilaga I, f�r f�ras i milj�zon under<br/>en period av �tta �r r�knat fr�n f�rsta registreringen, registrerings�ret or�knat.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-<br/>tets och r�dets direktiv 2005/55/EG, rad B.1, (Euro 4), i tabellerna i<br/>punkt 6.2.1 i bilaga I, f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av �r 2016,<br/>eller under en period av �tta �r r�knat fr�n f�rsta registreringen, registrerings-<br/>�ret or�knat.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-<br/>tets och r�dets direktiv 2005/55/EG, rad B.2, (Euro 5), eller rad C, (EEV), i<br/>tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av<br/>�r 2020, eller under en period av �tta �r r�knat fr�n f�rsta registreringen, re-<br/>gistrerings�ret or�knat.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Fordon med gasmotor eller motor f�r drift med etanol f�r dieselmotor</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/55/EG f�r f�ras i milj�-<br/>zon.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2011:350. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:1208.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:76</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:76</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-<br/>tets och r�dets f�rordning 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodk�nnande<br/>av motorfordon och motorer vad g�ller utsl�pp fr�n tunga fordon (Euro 6) och<br/>om tillg�ng till information om reparation och underh�ll av fordon samt om<br/>�ndring av f�rordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om<br/>upph�vande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:616px;white-space:nowrap" class="ft22">3,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tabellen i bilaga I, (Euro 6), f�r f�ras i milj�zon.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. Fordon vars motor har anpassats f�r att uppfylla de emissionskrav som</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i punkten 2 f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av �r 2016.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. Fordon vars motor har anpassats f�r att uppfylla de emissionskrav som</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i punkten 3 f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av �r 2020.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. Fordon vars motor har anpassats f�r att uppfylla de emissionskrav som</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i punkten 5 f�r f�ras i milj�zon.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. EG-mobilkran f�r f�ras i milj�zon.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid f�rd i milj�zon med en tung buss eller tung lastbil som har regist-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">rerats f�r mer �n sex �r sedan, innevarande �r or�knat, ska handlingar med-<br/>f�ras som visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tid-<br/>punkten f�r typgodk�nnande, registrering, ibruktagande eller n�r motorn<br/>anpassats enligt vad som anges i 23 � 68. Detta g�ller dock inte om uppgif-<br/>ten framg�r av v�gtrafikregistret.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2013.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 1 (Celex 32009R0595).</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2006:1208. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);

utf�rdad den 28 februari 2013.

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 2224 �� trafikf�rordningen (1998:1276)

ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

22 �

1

I en milj�zon f�r tunga bussar och tunga lastbilar f�ras endast om

f�rsta registrering, oavsett f�rsta registreringsland, skett under de senaste sex
�ren, innevarande �r or�knat.

23 �

2

F�ljande undantag g�ller fr�n det f�rbud som anges i 22 �:

1. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och r�dets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tilln�rm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om �tg�rder mot utsl�pp av gas- och
partikelformiga f�roreningar fr�n motorer med kompressionst�ndning som
anv�nds i fordon samt mot utsl�pp av gasformiga f�roreningar fr�n motorer
med gnistt�ndning drivna med naturgas eller gasol vilka anv�nds i fordon,
rad A, (Euro 3), i tabellerna i avsnitt 6.2.1 i bilaga I, f�r f�ras i milj�zon under
en period av �tta �r r�knat fr�n f�rsta registreringen, registrerings�ret or�knat.

2. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och r�dets direktiv 2005/55/EG, rad B.1, (Euro 4), i tabellerna i
punkt 6.2.1 i bilaga I, f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av �r 2016,
eller under en period av �tta �r r�knat fr�n f�rsta registreringen, registrerings-
�ret or�knat.

3. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och r�dets direktiv 2005/55/EG, rad B.2, (Euro 5), eller rad C, (EEV), i
tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av
�r 2020, eller under en period av �tta �r r�knat fr�n f�rsta registreringen, re-
gistrerings�ret or�knat.

4. Fordon med gasmotor eller motor f�r drift med etanol f�r dieselmotor

enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/55/EG f�r f�ras i milj�-
zon.

1 Senaste lydelse 2011:350. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

2 Senaste lydelse 2006:1208.

SFS 2013:76

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:76

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5. Fordon vars motor vid tidpunkten f�r typgodk�nnande, registrering eller

ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamen-
tets och r�dets f�rordning 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodk�nnande
av motorfordon och motorer vad g�ller utsl�pp fr�n tunga fordon (Euro 6) och
om tillg�ng till information om reparation och underh�ll av fordon samt om
�ndring av f�rordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om
upph�vande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG

3,

tabellen i bilaga I, (Euro 6), f�r f�ras i milj�zon.

6. Fordon vars motor har anpassats f�r att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 2 f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av �r 2016.

7. Fordon vars motor har anpassats f�r att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 3 f�r f�ras i milj�zon till och med utg�ngen av �r 2020.

8. Fordon vars motor har anpassats f�r att uppfylla de emissionskrav som

anges i punkten 5 f�r f�ras i milj�zon.

9. EG-mobilkran f�r f�ras i milj�zon.

24 �

4

Vid f�rd i milj�zon med en tung buss eller tung lastbil som har regist-

rerats f�r mer �n sex �r sedan, innevarande �r or�knat, ska handlingar med-
f�ras som visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tid-
punkten f�r typgodk�nnande, registrering, ibruktagande eller n�r motorn
anpassats enligt vad som anges i 23 � 68. Detta g�ller dock inte om uppgif-
ten framg�r av v�gtrafikregistret.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2013.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 1 (Celex 32009R0595).

4 Senaste lydelse 2006:1208.

;