SFS 2013:77 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

130077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

1

dels att 9 kap. 13 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 kap. 12 § ska utgå,
dels att nuvarande 9 kap. 12 § ska betecknas 9 kap. 1 §,
dels att bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 9 kap. ska lyda ⬝Nationalitetsmärke⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 9 kap. 13 § 2011:442. Tidigare 9 kap. 1 § upphävd genom
2009:936.

SFS 2013:77

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:77

Bilaga 1

2

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

1. Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som
är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter.

Drivmedel
EG-typgodkännande
� intyg nr
� utfärdandedatum
� variant
� version
� informationsdokument nr
Fabrikat /typ
Färg
Identifieringsmärkning
� chassinummer eller motsvarande
Miljöklass eller utsläppsklass
Modellkod
Passagerare, antal
Registreringsnummer samt beteckning på skylt för beskickningsfordon

respektive personlig skylt

Släpvagnsvikt
Tankvolym
Tjänstevikt
Totalvikt
�&rsmodell

Modellkod, tankvolym och årsmodell antecknas inte för EG-typgodkända
fordon.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

3. Allmänna uppgifter

Avgifter
� vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
� övriga avgifter som rör fordon
Avregistrering
Avställning
Besiktningsskyldighet
Beslag
Efterlysning
Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläg-

gandet

Försäkring

2 Senaste lydelse 2011:255.

background image

3

SFS 2013:77

� företag
� datum för tecknande
� försäkring saknas
Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som

framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäl-

jare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken
Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § denna förordning har meddelat före-
skrifter om eller i ett enskilt fall beslutat att förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt
Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år
Körförbud
Påställning
Registrering
� datum för registrering i Sverige
� datum för första registrering utomlands för privatimporterat fordon
Registreringsbevis med kontrollnummer
Registreringsskylt
� ersättningsskylt
� stulen skylt
� omhändertagen skylt
Skatter
� fordonsskatt
� saluvagnsskatt
� skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet
Uttagning för användning inom totalförsvaret

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande
inspektion
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013