SFS 2013:78 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

130078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 6 § förordningen (1993:1153) om redo-

visning av studier m.m. vid universitet och högskolor

1 ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

För gallring av antagningsregistret gäller 10 § första och andra styck-

ena arkivlagen (1990:782), om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

Uppgifter om en student ska gallras tio år efter det att uppgifterna senast

har påförts.

En uppgift om medborgarskap som Universitets- och högskolerådet behö-

ver som underlag för beslut om anmälningsavgift eller studieavgift ska gallras
så snart antagningsregistret har uppdaterats med uppgift om huruvida studen-
ten tillhör den personkrets som ska betala anmälningsavgift eller studieavgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:1133.

2 Senaste lydelse 2012:713.

SFS 2013:78

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013