SFS 2013:79 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

130079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om
allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1977:937) om allmänna för-

valtningsdomstolars behörighet m.m. ska ha följande lydelse.

7 §

1

�verklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i

Göteborg när överklagandet avser beslut av

1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt eko-

nomiskt bistånd,

2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsulära kata-

strofinsatser, eller

3. en utlandsmyndighet.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:872.

SFS 2013:79

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013