SFS 2013:80 Förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

130080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av
allmänt ekonomiskt intresse;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till vissa inrätt-

ningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap.
1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Målet med statsbidraget är att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i

hela landet.

Den som är berättigad till ersättning enligt denna förordning ska anses ha

fullgjort öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.

Definitioner

2 §

I denna förordning används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Öppenvårdsapotek

Inrättning för detaljhandel med läkemedel som
bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen
(2009:366) om handel med läkemedel.

Tillståndshavare

Den som för ett visst öppenvårdsapotek inne-
har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel.

Läkemedel

Samtliga icke dosdispenserade läkemedel för
människor, som omfattas av öppenvårdsapote-
kets tillstånd och som har förskrivits på recept.

Distansförsäljning

Ett öppenvårdsapoteks detaljhandel med läke-
medel till konsumenter som inte får tillgång
till läkemedlet i apotekets lokaler.

Bidragsår

Det år som närmast följer på det kalenderår
som en ansökan om bidrag avser.

SFS 2013:80

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:80

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. En tillståndshavare får an-

söka om bidrag för det öppenvårdsapotek tillståndet avser. Ansökan får inte
avse bidrag för tid då någon annan än sökanden var tillståndshavare.

4 §

Bidrag får endast lämnas till ett öppenvårdsapotek som under det kalen-

derår som närmast föregår bidragsåret

1. var beläget mer än tjugo kilometer från ett annat öppenvårdsapotek,
2. hade sina lokaler öppna så att konsumenter kunde få tillgång till läkeme-

del under samtliga kalendermånader, och

3. hade försäljningsintäkter av läkemedel som uppgick till minst en miljon

kronor men inte mer än tio miljoner kronor.

5 §

För ett öppenvårdsapotek som inte uppfyller kravet i 4 § 2 ska beloppen

som anges i 4 § 3 i stället bestämmas i förhållande till det antal kalendermåna-
der som apoteket har varit öppet.

Bidrag får lämnas till ett öppenvårdsapotek vars försäljningsintäkter ligger

inom det intervall som bestämts på sätt som anges i första stycket om apoteket
även uppfyller övriga förutsättningar för bidrag.

6 §

Bedömningen av om villkoret i 4 § 1 är uppfyllt ska göras med utgångs-

punkt från den situation som gällde den 1 januari det kalenderår som närmast
föregår bidragsåret.

För ett öppenvårdsapotek som har nyetablerats under kalenderåret gäller, i

stället för det datum som anges i första stycket, det datum då konsumenter för
första gången kunde få tillgång till läkemedel inne i öppenvårdsapotekets lo-
kaler.

Vid beräkning av försäljningsintäkter enligt denna förordning ska distans-

försäljning av läkemedel inte medräknas.

7 §

För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försälj-

ningsintäkter av läkemedel inte översteg två miljoner kronor gäller även, för
rätt till bidrag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under
i genomsnitt minst 14 timmar per vecka.

För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försäljnings-

intäkter av läkemedel översteg två miljoner kronor gäller även, för rätt till bi-
drag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i genom-
snitt minst 30 timmar per vecka.

Första och andra styckena ska också tillämpas på ett öppenvårdsapotek

som inte uppfyller kravet i 4 § 2, dock ska de belopp som anges i första och
andra styckena i stället bestämmas i förhållande till det antal kalendermåna-
der som apoteket har varit öppet.

8 §

Bidrag får inte lämnas till en tillståndshavare som har skulder för

svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i lik-
vidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas om tillståndet för
det öppenvårdsapotek som ansökan avser har återkallats vid tiden för beslutet
om bidrag.

background image

3

SFS 2013:80

Beräkning av bidragets storlek

9 §

Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med Europeiska kom-

missionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av
artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd
i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som
fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

1.

10 §

Bidragets storlek ska bestämmas i förhållande till hur många kalender-

månader av kalenderåret som det har bedrivits försäljning av läkemedel till
konsumenter i öppenvårdsapotekets lokaler.

Ansökan

11 §

En ansökan om bidrag ska göras skriftligen till Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverket.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av tillståndshavaren. Uppgif-

terna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

12 §

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverket senast den 1 mars bidragsåret.

13 §

En tillståndshavare som ansöker om bidrag enligt denna förordning ska

lämna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket de handlingar och uppgifter
som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

14 §

Om en tillståndshavare inte lämnar de handlingar eller uppgifter som

följer av 13 §, ska denne ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.
Följer en tillståndshavare inte en uppmaning att komplettera en ansökan, får
denna prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet m.m.

15 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket prövar bidrag enligt denna

förordning.

Beslut om bidrag ska fattas vid endast ett tillfälle varje bidragsår.

Underlag och redovisning

16 §

En bidragsmottagare är skyldig att på begäran av Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverket lämna det underlag som behövs för att Sverige ska
kunna fullgöra sådana skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/
21/EU.

17 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska senast den 1 mars varje

år, med början 2015, lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregå-
ende årets bidragsbeslut till regeringen. Av redovisningen ska det framgå

1. vilka tillståndshavare som har fått bidrag och vilka öppenvårdsapotek bi-

dragen avser och hur många ansökningar om bidrag som har avslagits,

1 EUT L 7, 11.1.2012, s. 3 (Celex 32012D0021).

background image

4

SFS 2013:80

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. vilka förändringar i öppethållandetider som skett för de öppenvårdsapo-

tek som fått bidrag även tidigare år, och

3. en prognos för det kommande bidragsårets bidragsgivning.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska även senast den 1 mars vart-

annat år lämna en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning
och effekter i förhållande till det mål som anges i 1 § andra stycket.

Återbetalning och återkrav

18 §

En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har för-

orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. mottagaren inte har lämnat sådant underlag som avses i 16 §.

19 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl, får Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Överklagande

20 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut enligt denna förord-

ning får inte överklagas.

Bemyndigande

21 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela

1. ytterligare föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska beräknas, och
2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och ska tillämpas från

och med den 1 januari 2013 i fråga om bidrag som avser det kalenderår som
föregår bidragsåret 2014.

2. För bidragsåret 2014 gäller att bidrag som avser ett öppenvårdsapotek

inte får avse tid då tillståndshavaren på grund av avtal med staten haft en skyl-
dighet att driva öppenvårdsapoteket.

3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets första sammanfattande redo-

görelse för statsbidragets användning och effekter i förhållande till det mål
som anges i 1 § andra stycket ska lämnas till regeringen senast den 1 mars
2016.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

;