SFS 2013:82 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 113 kap. 18 § ska upphöra att gälla,
dels att 113 kap. 1 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

113 kap.

1 §

I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
� ändring av beslut i 3�6 §§,
� omprövning av beslut i 7�9 §§,
� överklagande av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut i

10�15 §§,

� överklagande av allmän förvaltningsdomstols beslut i 16 och 17 §§,
� tidsfrister för begäran om omprövning och överklagande i 19 och 20 §§,
� handlingar till fel myndighet i 20 a §, och
� avvisningsbeslut i 21 §.
Slutligen finns särskilda bestämmelser om
� allmän ålderspension i 22�36 §§, och
� förmåner till efterlevande i 37�40 §§.

32 §

2

Vid överklagande av Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och all-

män förvaltningsdomstols beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas
10�17, 20, 21 och 33�36 §§.

Bestämmelserna om det allmänna ombudet tillämpas dock inte i fråga om

beslut som avser premiepension.

När det gäller överklagande av beslut om pensionsgrundande inkomst ska

vad som i de i första och andra styckena angivna bestämmelserna, utom 35 §,
föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse
Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2011:1434.

SFS 2013:82

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:82

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)