SFS 2013:83 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

130083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

36 §

2

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om förvalt-

ning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2009:780.

SFS 2013:83

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013