SFS 2013:83 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

130083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ALAHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ALAHCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ALAHCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ALAHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ALAHCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ALAHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ALAHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ALAHCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ALAHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ALAHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ALAHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1967:531) om tryggande av <br/>pensionsutf�stelse m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 36 � lagen (1967:531) om tryg-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gande av pensionsutf�stelse m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till all-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">m�n f�rvaltningsdomstol. Beslut i �renden som avses i 20 � f�rsta stycket 5<br/>f�rvaltningslagen (1986:223) f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rel�ggande eller om f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning enligt 35 � fj�rde stycket ska g�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:780.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:83</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutf�stelse m.m.;

utf�rdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 36 � lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutf�stelse m.m. ska ha f�ljande lydelse.

36 �

2

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till all-

m�n f�rvaltningsdomstol. Beslut i �renden som avses i 20 � f�rsta stycket 5
f�rvaltningslagen (1986:223) f�r dock inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rel�ggande eller om f�rvalt-

ning enligt 35 � fj�rde stycket ska g�lla omedelbart.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-

det.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2009:780.

SFS 2013:83

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;