SFS 2013:87 Lag om ändring i oljekrislagen (1975:197)

130087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i oljekrislagen (1975:197);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § oljekrislagen (1975:197)2 ska

ha följande lydelse.

23 § Beslut enligt 3–5 och 14–16 §§ får överklagas till regeringen. Sådana
beslut gäller omedelbart om inte annat anges.

Beslut om ersättning enligt 17 § får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

LENA EK

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Lagen omtryckt 1978:269.

SFS 2013:87

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013