SFS 2013:88 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

130088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:1083) om
uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1975:1083) om upp-

giftsskyldighet rörande mottagande av olja ska ha följande lydelse.

7 §

2

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 1982:277.

SFS 2013:88

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013