SFS 2013:89 Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

130089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:729) om
Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1977:729) om Patent-

besvärsrätten ska ha följande lydelse.

17 §

2

I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten

finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen
(1970:485), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, växtför-
ädlarrättslagen (1997:306) samt i varumärkeslagen (2010:1877).

Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast

i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock över-
klagas särskilt när rätten har

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att

hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,
3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller

ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försum-
melse eller tredska,

4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.
Ett särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som

beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslutet överklagas
till Högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagandet tillämpas 6 a, 6 b och
35�37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut
ska innehålla upplysning om att det krävs prövningstillstånd i Högsta förvalt-
ningsdomstolen och om de grunder som ett sådant tillstånd meddelas på.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:1878.

SFS 2013:89

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013