SFS 2013:90 Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

130090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förfogandelagen (1978:262);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 50 § förfogandelagen (1978:262)

ska ha följande lydelse.

50 §

Beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt denna lag får

överklagas endast i samband med överklagande av beslut om utdömande av
vitet.

Beslut om åtgärd enligt 47 § andra stycket eller en länsstyrelses beslut om

handräckning enligt 48 § tredje stycket får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-
slutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:90

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013