SFS 2013:92 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

130092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1990:613) om miljöav-

gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

21 §

2

Bestämmelserna i 67 kap. 29�32 och 34�36 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244) tillämpas i mål enligt denna lag. Det som sägs där om Skattever-
ket ska då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2011:1338.

SFS 2013:92

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013