SFS 2013:93 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

130093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1991:1047) om sjuklön

ska ha följande lydelse.

28 §

2

De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans

beslut som finns i 113 kap. 3�9 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas på
motsvarande sätt i fråga om

� beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller

24 § andra stycket, samt

� beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.
Vidare ska föreskrifterna i 113 kap. 10�17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäk-

ringsbalken om överklagande av Försäkringskassans eller domstols beslut
tillämpas på motsvarande sätt i fråga om beslut enligt 10 § första stycket 2,
13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller 24 § andra stycket.

I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:422.

SFS 2013:93

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013