SFS 2013:94 Lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

130094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning
av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom
totalförsvaret;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:1488) om hand-

läggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret ska ha
följande lydelse.

4 §

2

I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmelserna om

ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2–17, 19, 20 och
21 §§ socialförsäkringsbalken.

Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i so-

cialförsäkringsbalken:

– 107 kap. 12 § om preskription,
– 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,
– 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,
– 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att

lämna uppgifter,

– 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,
– 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning

eller nedsättning av ersättning,

– 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:1251.

SFS 2013:94

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013