SFS 2013:96 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

130096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 49 och 60 §§ lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

49 §

2

Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning enligt

denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer
av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Behö-
rig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid
tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte var folkbokförd i Sverige är be-
hörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets det första beslutet i saken har
fattats.

60 §

3

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helene Magnusson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2012:413.

3 Senaste lydelse 1998:391.

SFS 2013:96

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013