SFS 2013:97 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

130097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 95 och 110 §§ lagen (1997:239) om

arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse.

95 §

2

Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till

medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering får överklagas till all-
män förvaltningsdomstol. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets
klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte
var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets
det första beslutet i saken har fattats.

Arbetslöshetskassans beslut enligt denna lag i andra fall än som avses i

första stycket får inte överklagas.

110 §

3

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helene Magnusson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2012:414.

3 Senaste lydelse 1998:392.

SFS 2013:97

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013