SFS 2013:97 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

130097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BJAHCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BJAHCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BJAHCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BJAHCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BJAHCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BJAHCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BJAHCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BJAHCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BJAHCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BJAHCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BJAHCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1997:239) om <br/>arbetsl�shetskassor;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 95 och 110 �� lagen (1997:239) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetsl�shetskassor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>95 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut av en arbetsl�shetskassa i �renden enligt denna lag om r�tt till</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">medlemskap, medlemsavgifter och s�rskild uttaxering f�r �verklagas till all-<br/>m�n f�rvaltningsdomstol. Beh�rig f�rvaltningsr�tt �r den inom vars domkrets<br/>klaganden var folkbokf�rd vid tidpunkten f�r beslutet. Om han eller hon inte<br/>var folkbokf�rd i Sverige �r beh�rig f�rvaltningsr�tt den inom vars domkrets<br/>det f�rsta beslutet i saken har fattats.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsl�shetskassans beslut enligt denna lag i andra fall �n som avses i</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>110 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Helene Magnusson<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:414.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1998:392.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:97</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:239) om
arbetsl�shetskassor;

utf�rdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 95 och 110 �� lagen (1997:239) om

arbetsl�shetskassor ska ha f�ljande lydelse.

95 �

2

Beslut av en arbetsl�shetskassa i �renden enligt denna lag om r�tt till

medlemskap, medlemsavgifter och s�rskild uttaxering f�r �verklagas till all-
m�n f�rvaltningsdomstol. Beh�rig f�rvaltningsr�tt �r den inom vars domkrets
klaganden var folkbokf�rd vid tidpunkten f�r beslutet. Om han eller hon inte
var folkbokf�rd i Sverige �r beh�rig f�rvaltningsr�tt den inom vars domkrets
det f�rsta beslutet i saken har fattats.

Arbetsl�shetskassans beslut enligt denna lag i andra fall �n som avses i

f�rsta stycket f�r inte �verklagas.

110 �

3

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-

det.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helene Magnusson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2012:414.

3 Senaste lydelse 1998:392.

SFS 2013:97

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;