SFS 2013:98 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

130098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1998:293) om ut-

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

2

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Beslut att överlämna ett ärende till regeringen för pröv-
ning och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen
(1986:223) får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2009:828.

SFS 2013:98

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013