SFS 2013:99 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

130099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BKDDFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BKDDFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BKDDFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BKDDFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:BKDDFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BKDDFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BKDDFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BKDDFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BKDDFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BKDDFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BKDDFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BKDDFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:890) om <br/>f�rs�kringsverksamhet under krig eller krigsfara <br/>m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � lagen (1999:890) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 � f�r �verklagas till allm�n</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Krigsf�rs�kringsn�mndens beslut i f�rs�krings�renden enligt denna lag f�r</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:99</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:890) om
f�rs�kringsverksamhet under krig eller krigsfara
m.m.;

utf�rdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 1 � lagen (1999:890) om f�r-

s�kringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

1 �

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 � f�r �verklagas till allm�n

f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Krigsf�rs�kringsn�mndens beslut i f�rs�krings�renden enligt denna lag f�r

inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-

det.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:99

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;