SFS 2013:99 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

130099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara
m.m.;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1999:890) om för-

säkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 § får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Krigsförsäkringsnämndens beslut i försäkringsärenden enligt denna lag får

inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:99

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013