SFS 2013:67 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

130067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 21 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1994:1121) om läkarvårdser-

sättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabel-
len.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen

ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den

1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 2012:655.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
mottaget
arvode kronor

Allmänmedicin

744

25

2 359 000

Anestesi och intensivvård

744

20

2 752 000

Barnmedicinska specialiteter

897

30

2 258 000

Hud- och könssjukdomar

744

20

2 693 000

Invärtesmedicinska specialiteter
m.m.

771

25

2 441 000

Reumatologi

1 127

35

2 251 000

Vissa opererande specialiteter

771

20

2 853 000

Obstetrik och gynekologi

957

25

2 760 000

Psykiatriska specialiteter

1 323

50

1 849 000

�gonsjukdomar

831

25

2 687 000

�ron-, näs- och halssjukdomar
m.m.

771

20

2 852 000

Onkologi

771

25

2 343 000

Neurologi

1 225

35

2 576 000

Läkare utan specialistkompetens

438

20

1 512 000

SFS 2013:67

Utkom från trycket
den 5 mars 2013

background image

2

SFS 2013:67

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)