SFS 2013:101 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

130101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)2

dels att 9 kap. 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 24 § och 9 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

24 §

3

I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som är

juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt tilläm-
pas 59 kap. 13, 15�21, 26 och 27 §§, 67 kap. 4 §, 68 kap. 1 § samt 70 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 §

lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull enligt
denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske enligt

23 §.

9 kap.

12 §

4

Om någon har överklagat ett beslut av en förvaltningsrätt eller kam-

marrätt i frågor som avses i 3 och 6 §§, får även någon annan som har haft rätt
att överklaga beslutet ge in ett överklagande, även om den tid för överkla-
gande som gäller för honom eller henne har gått ut. Ett sådant överklagande
ska ges in inom en vecka från utgången av den tid inom vilken det första över-
klagandet skulle ha gjorts.

�&terkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det

senare överklagandet förfallet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse av 9 kap. 11 § 2009:834.

3 Senaste lydelse 2011:1258.

4 Senaste lydelse 2009:834.

SFS 2013:101

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:101

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)