SFS 2013:106 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

130106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 2 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

17 kap.

2 §

Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 2 § inte meddelas inom

sex månader från det att ansökan gavs in, ska sökanden av den myndighet
som ska pröva ansökan underrättas om skälen för detta. Sökanden får därefter
begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månader
från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar
beslut enligt tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underrätta sö-
kanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av dom-
stol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska gö-

ras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten. Om begäran avser handläggning av ett regerings-
ärende ska den göras hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Om myndigheten inte har meddelat ett beslut som avses i första stycket

inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha
avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över
inom tre månader från det att en förklaring har lämnats, ska beslut enligt 5
kap. 2 § tredje stycket anses ha meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:106

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013