SFS 2013:107 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

130107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 16 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 16 kap. 12 a och 12 b §§,

av följande lydelse.

16 kap.

10 §

2

En migrationsdomstols beslut om förvar får överklagas utan begräns-

ning till viss tid.

12 a §

Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet,

vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) el-
ler en viss del av målet.

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd som

har begränsats enligt första stycket får Migrationsöverdomstolen förklara frå-
gan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt helt eller del-
vis vilande.

I den utsträckning prövningstillstånd inte meddelas och frågan om pröv-

ningstillstånd inte heller förklaras vilande, ska det överklagade beslutet stå
fast. En upplysning om detta ska tas in i Migrationsöverdomstolens beslut.

12 b §

Om Migrationsöverdomstolen med tillämpning av 12 a § har prövat

en prejudikatfråga får domstolen, om ytterligare prövning krävs, helt eller
delvis grunda sitt avgörande av målet i övrigt på migrationsdomstolens be-
dömning eller, med undanröjande av lägre rätts eller myndighets avgörande,
besluta om återförvisning av målet för fortsatt behandling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. De nya bestämmelserna i 16 kap. 12 a och 12 b §§ gäller inte i fråga om

beslut som en migrationsdomstol har meddelat före ikraftträdandet.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 �ndringen innebär att första stycket upphävs.

SFS 2013:107

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:107

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)