SFS 2013:108 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

130108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6 § vägtrafikskattelagen

(2006:227) ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

2

Vid överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut till-

lämpas 67 kap. 29 och 30 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2011:1260.

SFS 2013:108

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013