SFS 2013:110 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

130110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 9 § lagen (2008:145) om stat-

ligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

4 kap.

9 §

2

Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande be-

stämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd:

– 107 kap. 9, 10, 12, 17 och 18 §§ om utmätning, preskription och skade-

stånd m.m.,

– 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första stycket om återbe-

talningsskyldighet och ränta m.m.,

– 110 kap. 13 §, 14 § 1 och 2 samt 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyl-

dighet m.m.,

– 113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ om ändring, omprövning och överkla-

gande.

Bestämmelserna i 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första

stycket socialförsäkringsbalken gäller dock inte i förhållande till vårdgivare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:1299.

SFS 2013:110

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013