SFS 2013:111 Lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

130111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:313) om
jämställdhetsbonus;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2008:313) om jäm-

ställdhetsbonus ska ha följande lydelse.

17 §

2

För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i socialförsäk-

ringsbalken

� 110 kap. 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet,
� 113 kap. 3�9 §§ om ändring och omprövning, och
� 113 kap. 10�17, 19, 20 och 21 §§ om överklagande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:1302.

SFS 2013:111

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013