SFS 2013:112 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

130112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 58 § marknadsföringslagen

(2008:486) ska ha följande lydelse.

58 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 54 §.

Om det medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller

ärende inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att
gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet eller ärendet.

Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk medborgare

och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:112

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013