SFS 2013:114 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

130114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser
för film som ska visas offentligt;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1882) om

åldersgränser för film som ska visas offentligt

dels att 12�14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 §

Statens medieråds beslut om åldersgränser och avgifter får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol. I övrigt får beslut enligt denna lag inte över-
klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

12 a §

Vid prövning av mål enligt denna lag ska förvaltningsrätten bestå av

en lagfaren ledamot och två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna
ska en ha särskilda kunskaper om film och en ha särskilda kunskaper i beteen-
devetenskap.

Första stycket gäller inte om något annat följer av 18 § lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar.

13 §

Vid prövning av mål enligt denna lag ska kammarrätten bestå av tre

lagfarna ledamöter och två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna
ska en ha särskilda kunskaper om film och en ha särskilda kunskaper i beteen-
devetenskap. �ven om en av de särskilda ledamöterna är frånvarande, får må-
let avgöras om tre av kammarrättens övriga ledamöter är ense om slutet.

Kammarrätten är domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som

anges i 12 § fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom-
stolar.

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för viss tid dem som ska tjänstgöra som särskilda ledamöter i förvaltningsrät-
ten och kammarrätten vid handläggning av mål enligt denna lag. Av dessa
personer ska i vardera domstolen hälften ha särskilda kunskaper om film och
hälften ha särskilda kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar

en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnan-
det ändå gälla i det pågående målet.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:114

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:114

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk medborgare

och får inte vara underårig, i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)