SFS 2013:115 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska ha följande lydelse.

17 kap.

5 §

Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 4 § inte har meddelats

inom sex månader från det att ansökan gavs in, eller i ett ärende enligt 3 kap.
2, 9, 13 eller 22 § inom tre månader eller i ett ärende enligt 3 kap. 7 eller 17 §
inom en månad, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet onö-
digt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten. Om begäran avser handläggning av ett regeringsärende ska den gö-
ras hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Om rätten lämnar en förklaring ska ansökan anses ha avslagits av reger-

ingen eller Finansinspektionen om beslut därefter inte har meddelats inom
motsvarande tidsfrister som anges i första stycket för respektive ärende.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:115

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013