SFS 2013:116 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

130116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 kap. 26 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

67 kap.

26 §

Förvaltningsrättens beslut som avser särskild redovisning av arbets-

givaravgifter enligt 26 kap. 38 § får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:116

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013