SFS 2013:118 Förordning om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

130118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Nationellt centrum för livsvetenskaplig
forskning;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Vid Kungl. Tekniska högskolan finns Nationellt centrum för livsveten-

skaplig forskning (SciLifeLab) som ska vara organiserat i enlighet med vad
som framgår av 3 och 4 §§.

Uppgifter

2 §

Vid centrumet ska det bedrivas storskalig molekylärbiologisk forskning.

Centrumet ska vara tillgängligt för forskare från universitet och högskolor
samt andra forskningsutövare.

Organisation

3 §

Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verk-

samheten av en direktör som ska utses av styrelsen för en tid av tre år.

4 §

Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Bland

de övriga ledamöterna ska det ingå en företrädare för Uppsala universitet, en
för Stockholms universitet, en för Karolinska institutet, en för Kungl. Tek-
niska högskolan, tre för andra universitet och högskolor eller enskilda utbild-
ningsanordnare samt en för näringslivet. Ordföranden och företrädaren för nä-
ringslivet ska utses av regeringen. �vriga ledamöter ska utses av styrelsen för
Kungl. Tekniska högskolan efter samråd med Uppsala universitet, Stock-
holms universitet och Karolinska institutet.

Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot får inte utses

för mer än två mandatperioder i följd.

Styrelsens uppgifter

5 §

Styrelsen ska

1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet,
2. besluta om fördelning av de resurser som ställs till förfogande för centru-

mets verksamhet,

SFS 2013:118

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:118

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. verka för medelsanskaffning,
4. analysera centrumets resultat och effektivitet, och
5. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för

Kungl. Tekniska högskolan.

6 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga le-

damöterna är närvarande.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)