SFS 2013:120 Förordning om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar

130120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för
elever med vissa funktionsnedsättningar;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för

1. kvalitetshöjande åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen för elever i

grundskolan, grundsärskolan och specialskolan som är döva eller hörselska-
dade eller har en grav språkstörning och är beroende av teckenspråk för sin
kommunikation, och

2. ny eller utvidgad hörselverksamhet i syfte att öka möjligheterna att välja

skola för elever i dessa skolformer som är döva eller hörselskadade.

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas under 2013

och 2014.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvud-

man för grundskola, grundsärskola eller specialskola.

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

4 §

Statsbidrag får lämnas för åtgärder som avser

1. personalförstärkning,
2. kompetenshöjande åtgärder för lärare och andra utvecklingsinsatser,
3. införskaffande av lärverktyg,
4. anpassning av undervisningsmiljön, och
5. nya eller utvidgade undervisningsmiljöer.

Ansökan och utbetalning

Ansökan och beslut

5 §

Den nationella samordnaren för kvalitet i utbildningen för elever med

vissa funktionsnedsättningar (U2013:02) beslutar om statsbidrag efter ansö-
kan från en huvudman för någon av de skolformer som anges i 3 §.

Till ansökan ska det bifogas en plan för en långsiktig och stabil utveckling

av verksamheten för de elever som avses i 1 §.

SFS 2013:120

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:120

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel

för, beslutar den nationella samordnaren om urval. Vid urvalet ska det efter-
strävas att statsbidraget fördelas

1. till huvudmän där det förväntas medföra störst effekt för elevernas mål-

uppfyllelse, och

2. mellan huvudmän över hela landet.

Utbetalning

7 §

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget. Statsbidrag ska betalas ut vid

ett tillfälle under varje bidragsår.

Redovisning

8 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna

Kammarkollegiet den skriftliga redovisning som myndigheten begär.

�&terbetalning av statsbidrag

9 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är

återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §.
Kammarkollegiet ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns
särskilda skäl för det, får Kammarkollegiet efterge återkrav helt eller delvis.

10 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Kammarkollegiet helt eller delvis

efterge ett krav på ränta.

�verklagandeförbud

11 §

Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)