SFS 2013:102 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

130102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § revisorslagen (2001:883) ska

ha följande lydelse.

37 §

Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande, auk-

torisation eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det
att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet
onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det att en för-

klaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:102

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013