SFS 2013:119 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

130119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 6 § samt

3 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Staten ska som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på be-

prövad erfarenhet, och

2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.
I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande sam-

hället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat
tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Vad som i fortsättningen sägs om forskning avser även konstnärlig forsk-

ning, om inte något annat anges särskilt.

4 §

3

Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och

forskningen.

De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet

i verksamheten.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal

och studenterna.

2 kap.

6 §

4

Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kom-

petens, om besluten kräver en bedömning av

1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller
2. organisation av eller kvalitet i forskningen.
Om den bedömning som avses i första stycket ska göras av en grupp av

personer, ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konst-
närlig kompetens. Styrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte be-
hövs om det finns särskilda skäl.

1 Prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151.

2 Senaste lydelse 2009:45.

3 Senaste lydelse 2000:260.

4 Senaste lydelse 2010:701.

SFS 2013:119

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:119

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3 kap.

1 §

5

I en lärares arbetsuppgifter får det ingå att ha hand om utbildning eller

forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att
följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i
övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Carl Josefsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 1997:797.