SFS 2013:121 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

130121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1992:1303) om krigs-

materiel

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

SFS 2013:121

Utkom från trycket
den 19 mars 2013

background image

2

SFS 2013:121

Bilaga

2

A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt
lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förteckningen överensstämmer under ⬝a)⬝ med bilagan till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av vill-
koren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, se-
nast ändrat genom kommissionens direktiv 2012/47/EU av den 14 december
2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad
gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter. Sist i förteckningen,
under ⬝b)⬝, förtecknas sådan krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan
till direktiv 2009/43/EG men som Sverige vill ha under kontroll.

Not 1: Termer inom citattecken finns definierade. Se ⬝B. Definitioner av

termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel⬝.

Not 2: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-num-

mer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas
oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kon-
trollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur.
CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några for-
mer av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar
som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer.

Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhörande defi-

nitioner av termerna ⬝teknik⬝, ⬝erfordras⬝, ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, ⬝an-
vändning⬝, ⬝allmänt tillgänglig⬝ och ⬝grundforskning⬝ (se ⬝B. Definitioner
av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bi-
stånd enligt lagen [1992:1300] om krigsmateriel⬝).

a) Krigsmateriel som finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG

ML1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra
vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum)
samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för
dessa vapen:

a) Gevär, karbiner, revolvrar, pistoler, k-pistar och kulsprutor:

Not: ML1 a omfattar inte följande:

1. Musköter, gevär och karbiner tillverkade före 1938.

2. Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner där originalen tillver-

kades före 1890.

2 Senaste lydelse 2012:537.

background image

3

SFS 2013:121

3. Revolvrar, pistoler och kulsprutor tillverkade före 1890 samt reproduk-

tioner av dessa.

b) Slätborrade vapen enligt följande:

1. Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2. �vriga slätborrade vapen enligt följande:

a)Helautomatiska.

b)Halvautomatiska eller med pumpverkan.

c) Vapen för hylslös ammunition.

d) Ljuddämpare, särskilda vapenstöd, magasin, vapensikten och flamdäm-

pare för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c.

Not 1: ML1 omfattar inte slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen

får dock inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara helau-
tomatiska.

Not 2: ML1 omfattar inte skjutvapen som utformats särskilt för blind am-

munition och skjutvapen som inte fungerar med ammunition enligt ML3.

Not 3: ML1 omfattar inte vapen som använder hylsammunition med asym-

metriskt placerad tändhatt som inte är helautomatiska.

Not 4: ML1 d omfattar inte optiska vapensikten som saknar elektronisk

bildhantering med högst fyra gångers förstoring, under förutsättning att de
inte särskilt har utformats för militär användning.

ML2 Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen
eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum),
kastare samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade
komponenter för dessa vapen:

a) Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, pro-

jektilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa vapen,
slätborrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.

Not 1: ML2 a omfattar injektorer, doseringsapparater, förrådstankar och

andra komponenter som utformats särskilt för användning med flytande driv-
laddningar för utrustning enligt ML2 a.

Not 2: ML2 a omfattar inte följande vapen:

a) Musköter, gevär och karbiner, tillverkade före 1938.

background image

4

SFS 2013:121

b) Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner, där originalen tillver-

kades före 1890.

c) Skjutvapen, haubitsar, kanoner och granatkastare, tillverkade före

1890.

Not 3: ML2 a omfattar inte bärbara projektilutskjutningsanordningar som

utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv
sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters
räckvidd.

b) Kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik, särskilt utformade

eller modifierade för militär användning.

Not: ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c) Vapensikten och siktesbaser, som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning, och

2. Särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

d) Lavetter, särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

ML3 Ammunition och temperingsdon enligt följande samt särskilt
utformade komponenter för sådana:

a) Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.

b) Temperingsdon som är särskilt utformade för ammunition enligt ML3 a.

Not 1: Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar följande:

a) Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor, ammuni-

tionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b) Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detone-

ringsanordningar.

c) Engångs högeffektkällor.

d) Brännbara laddningshylsor.

e) Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfasstyrda

projektiler.

Not 2: ML3 a omfattar inte lös ammunition utan projektil (blank star), eller

blind ammunition med håltagen hylsa.

background image

5

SFS 2013:121

Not 3: ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något av

följande syften:

a) Signalering,

b) Skrämma bort fåglar, eller

c) Tända gasflamman vid en oljekälla.

ML4 Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och
laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör,
enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

Anm. 1: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm. 2: Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS), se

ML4 c.

a) Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, robotar, sjunk-

bomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ⬝pyrotekniska⬝
anordningar, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar någon
av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för militär använd-
ning.

Not: ML4 a omfattar följande:

a) Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

b) Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b) Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning, och

2. Särskilt utformad för aktiviteter kopplade till något av följande:

a) utrustning enligt ML4 a, eller

b) improviserade sprängladdningar.

Teknisk anmärkning:

I ML4.b.2 avses med �"aktiviteter�" hantering, avfyrning, läggning, övervak-

ning, avlossning, detonering, aktivering, strömförsörjning med engångseffekt,
vilseledning, störning, svepning, detektering, utslagning eller bortskaffande.

Not 1: ML4 b omfattar följande:

a) Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en produktionska-

pacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

background image

6

SFS 2013:121

b) Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Not 2: ML4 b omfattar inte bärbar utrustning som enbart konstruerats för

att upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra me-
tallföremål.

c) Skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS).

Not: ML4 c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har

samtliga följande egenskaper:

a) De har som robotvarningssensorer, antingen

1. passiva sensorer med en maximal respons på 100�400 nm, eller

2. aktiva robotvarningssensorer med pulsad doppler.

b) De har motmedelskastarsystem.

c) Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda luft-

värnsrobotar.

d) De är installerade på ett ⬝civilt luftfartyg⬝ och har samtliga följande

egenskaper:

1. Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett visst

⬝civilt luftfartyg⬝ i vilket det specifika systemet är installerat och för vilket
det har utfärdats antingen

a) ett civilt typcertifikat, eller

b) ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila luft-

fartsorganisationen (Icao),

2. I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för att

förhindra obehörigt tillträde till ⬝programvara⬝, och

3. I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekanism

som hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ⬝civila luft-
fartyg⬝ i vilket det installerats.

ML5 Eldlednings-, och relaterad övervaknings- och varningsutrustning,
och relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt
motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär
användning, och komponenter och tillbehör som utformats särskilt för
dessa:

a) Vapensikten, bombsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

background image

7

SFS 2013:121

b) Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller

målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller identifie-
ringsutrustning samt utrustning för sensorintegration.

c) Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5 a eller b.

Not: I ML5 c avses med motmedelsutrustning även detekteringsutrustning.

d) Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för

utrustning enligt ML5 a, ML5 b eller ML5 c.

ML6 Markfordon och komponenter enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller modi-

fierade för militär användning.

Teknisk anmärkning

I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.

b) Andra markfordon och komponenter enligt följande:

1. Allhjulsdrivna fordon som kan användas i terräng, som har tillverkats av

eller utrustats med material eller komponenter som ger ballistiskt skydd upp
till nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller jämförbar nationell standard)
eller bättre.

2. Komponenter som har samtliga följande egenskaper:

a) Särskilt utformade för fordon enligt ML6 b 1, och

b) Ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller

jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.: Se även ML13 a.

Not 1: ML6 a omfattar följande:

a) Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära fordon

med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen enligt
ML4.

b) Pansarfordon.

c) Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d) Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammuni-

tion eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

background image

8

SFS 2013:121

Not 2: Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6 a

innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk
ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade
för militär användning. Dessa komponenter omfattar följande:

a) Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra.

b) Pansarskydd för viktiga delar, (t.ex. bränsletankar eller kupéutrymmen).

c) Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.

d) Avskärmad belysning.

Not 3: ML6 omfattar inte civila bilar eller lastbilar som utformats eller mo-

difierats för penning- eller värdetransport och som har pansarskydd eller
ballistiskt skydd.

Not 4: ML6 omfattar inte fordon som uppfyller samtliga följande kriterier:

a) De är tillverkade före 1946.

b) De innehåller inga produkter som tas upp i Europeiska unionens gemen-

samma militära förteckning och som tillverkats efter 1945, med undantag för
reproduktioner av originaldelar eller originaltillbehör till fordonet, och

c) De inbegriper inte vapen enligt ML1, ML2 eller ML4, med undanta för

sådana vapen som är obrukbara och inte kan avlossa projektiler.

ML7 Kemiska eller biologiska toxiska agens, ⬝agens för
kravallhantering⬝, radioaktiva material, tillhörande utrustning,
komponenter och material enligt följande:

a) Biologiska agens eller radioaktiva material ⬝anpassade för användning i

krig⬝ för att åstadkomma förlust av människoliv eller djur, förstöra utrustning
och skördar eller skada miljön.

b) Kemiska stridsmedel (agens), enligt följande:

1. Kemiska nervstridsmedel

a) O-Alkyl (mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-

(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -fluorfosfonater, såsom:

Sarin (GB): O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8) och
Soman (GD): O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b) O-Alkyl (mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl) N,N-

dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) amidofosforylcyanider, t.ex.:

background image

9

SFS 2013:121

Tabun (GA): O-etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr 77-81-

6).

c) O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl)

S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl,
n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade eller
protonerade salter, t.ex.:

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr

50782-69-9).

2. Frätande kemiska stridsmedel

a) Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1. 2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5).

2. Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2).

3. Bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6).

4. 1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8).

5. 1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2).

6. 1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7).

7. 1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8).

8. Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1).

9. Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8).

b) Lewisiter, t.ex. följande:

1. 2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3).

2. Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1).

3. Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8).

c) Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1. HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8).

2. HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2).

3. HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1).

3. Kemiska stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

background image

10

SFS 2013:121

a) 3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2).

4. Kemiska avlövningsmedel, t.ex.

a) butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF) och

b) 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-di-

klorfenoxiättiksyra (CAS- nr 94-75-7) (Agent Orange [CAS-nr 39277-47-9]).

c) Kemiska binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1. Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider, t.ex.

DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3).

2. O-Alkyl-(H eller mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl)-

O-2-dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)aminoetylalkyl (metyl, etyl,
n-propyl eller isopropyl) fosfoniter och motsvarande alkylerade eller protone-
rade salter, t.ex.

QL: O-Etyl-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-11-

8).

3. Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4. Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

d) ⬝Agens för kravallhantering⬝ och aktiva kemiska beståndsdelar och

kombinationer av dessa, inkluderande:

1.

-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-

8).

2. ([2.klorfenyl] metylen) propanedinitril, (o-klorobensylidenmalononi-

tril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1).

3. 2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (

-kloracetofenon) (CN) (CAS-

nr 532-27-4).

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS-nr 257-07-8).

5. 10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM)

(CAS-nr 578-94-9).

6. N-nonanomorfolin (MPA) (CAS-nr 5299-64-9).

Not 1: ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ⬝agens för kravall-

hantering⬝ för personskydd.

background image

11

SFS 2013:121

Not 2: ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombina-

tioner av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller
för medicinska ändamål.

e) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär använd-

ning, utformad eller modifierad för spridning av följande material eller agens
samt komponenter som särskilt utformats för detta:

1. Material eller agens enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, eller

2. Kemiska agens sammanställda av prekursorer enligt ML7 c.

f) Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad

eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska bland-
ningar, enligt följande:

1. Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material en-

ligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt för
denna.

2. Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av före-

mål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b samt kompo-
nenter som utformats särskilt för denna.

3. Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas vid

dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a
eller ML7 b.

Not: ML7 f 1 inkluderar:

a) Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats för

nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b) Skyddskläder.

Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning

och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s förteck-
ning över varor med dubbla användningsområden.

g) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär använd-

ning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material
enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt
för denna.

Not: ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.: Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla använd-

ningsområden.

background image

12

SFS 2013:121

h) ⬝Biopolymerer⬝ som utformats särskilt eller behandlats för detektering

eller identifiering av agens enligt ML7 b och de kulturer eller specifika celler
som använts för produktion av dessa.

i) ⬝Biokatalysatorer⬝ för dekontaminering eller nedbrytning av agens, samt

biologiska system för dessa, enligt följande:

1. ⬝Biokatalysatorer⬝ som utformats särskilt för dekontaminering eller ned-

brytning av agens enligt ML7 b och som är resultatet av riktat laboratorie-
urval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2. Biologiska system som innehåller den genetiska information som känne-

tecknar produktionen av ⬝biokatalysatorer⬝ enligt ML7 i 1 enligt följande:

a) ⬝Expressionsvektorer⬝.

b) Virus.

c) Cellkulturer.

Not 1: ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:

a) Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se 1C450 a 5 i EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden.

b) Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c) Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d) Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se 1C450 a 4 i EU:s förteck-

ning över varor med dubbla användningsområden.

e) Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

f) Används inte sedan 2004.

g) Xylylbromid,ortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3), para:

(CAS-nr 104-81-4).

h) Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i) Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

j) Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k) Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l) Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).

m)Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).

background image

13

SFS 2013:121

n) Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).

o) Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p) Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se IC450 a 7 i EU:s förteckning över va-

ror med dubbla användningsområden.

Not 2: Cellkulturer och biologiska system enligt ML7 h och ML7 i 2 är ex-

kluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biologiska
system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner, veterinär-
mediciner, miljön, avfallshantering eller i livsmedelsindustrin.

ML8 ⬝Energetiska material⬝, och besläktade ämnen, enligt följande:

Anm. 1: Se även 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla använd-

ningsområden.

Anm. 2: Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och 1A008 i

EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar

1. I ML8 avser blandning en sammansättning av två eller flera ämnen av

vilka minst ett ämne ingår i förteckningen under ML8.

2. Varje ämne på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna förteck-

ning, även om det används på ett annat användningsområde än det angivna
(dvs. TAGN används för det mesta som ett sprängämne men kan också använ-
das som bränsle eller oxidationsmedel).

a) ⬝Sprängämnen⬝ enligt följande och blandningar därav:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofu-

razan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat)

(CAS-nr 117412-28-9).

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzo-

furazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).

4. CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-90-

4), klatrater av CL-20 (se även ML8 g 3 och g 4 angående dess ⬝prekurso-
rer⬝).

5. CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr

70247-32-4).

6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS-nr 145250-81-3).

background image

14

SFS 2013:121

7. DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-nr 194486-

77-6).

10. DIPAM (3,3'- diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobifenyl eller dipikramid

(CAS-nr 17215-44-0).

11. DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12. Furazaner, enligt följande:

a) DAAOF (diaminoazoxyfurazan).

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13. HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ⬝prekursorer⬝),

enligt följande:

a) HMX (Cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro- 1,3,5,7-tetranitro-

1,3,5,7-tetrazin 1,3,5-7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-cyklooktan (oktogen)
(CAS-nr 2691-41-0).

b) difluoroaminerade analoger av HMX.

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3 te-

tranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15. HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16. Imidazoler, enligt följande:

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazole).

b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).

d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e) PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18. NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).

19. Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.

background image

15

SFS 2013:121

20. PYX (2,6-bis(pikrylamino) -3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21. RDX och derivater därav enligt följande:

a) RDX (Cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-

trinitro-1,3,5-triazin; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen) (CAS-
nr 121-82-4).

b) Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon) (CAS-

nr 115029-35-1).

22. TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23. TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g 7

beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5dia-

zocin).

25. Tetrazoler enligt följande:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).

b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26. Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-16-

6) (se även ML8 g 6 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

28. TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g 2

beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

29. TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-

04-9).

31. Triaziner enligt följande:

a) DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr

130400-13-4).

32. Triazoler enligt följande:

a) 5-azido-2-nitrotriazol.

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-

nr 1614-08-0).

background image

16

SFS 2013:121

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin).

e) DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g) Används inte sedan 2010.

h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i) PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol).

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33. Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, med något

av följande:

a) Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet, el-

ler

b) Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).

34. Organiska sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a,

och som har samtliga följande egenskaper:

a) Detonationstryck på 25 GPa (250 kbar) eller högre, och

b) förblir stabila vid temperaturer på 523 K (250° C) eller mer under 5

minuter eller längre.

b) ⬝Drivmedel⬝ enligt följande:

1. Fasta ⬝drivmedel⬝ enligt FN-klass 1.1 som har en teoretisk specifik im-

puls (vid standardvillkor) på mer än 250 sekunder för icke metalliserade, eller
mer än 270 sekunder för aluminiumiserade blandningar.

2. Fasta ⬝drivmedel⬝ enligt FN-klass 1.3 som har en teoretisk specifik im-

puls (vid standardvillkor) på mer än 230 sekunder för icke halogeniserade,
250 sekunder för icke metalliserade och 266 sekunder för metalliserade
blandningar.

3. ⬝Drivmedel⬝ som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4. ⬝Drivmedel⬝ som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på

mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av
6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21° C).

5. Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ⬝drivmedel⬝ med

en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (- 40° C).

background image

17

SFS 2013:121

6. Alla ⬝drivmedel⬝ som innehåller ämnen enligt ML8 a.

7. ⬝Drivmedel⬝ som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning och som särskilt har utformats för militär användning.

c) ⬝Pyrotekniska anordningar⬝, bränslen och därmed besläktade ämnen en-

ligt följande, och blandningar av dessa:

1. Flygbränsle som blandats särskilt för militära ändamål.

2. Alan (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3. Karboraner, dekaboran (CAS-nr 17702-41-9), pentaboraner (CAS-nr

19624-22-7 och 18433-84-6) och deras derivater.

4. Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9 beträf-

fande oxiderande hydrazinderivater):

a) Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.

b) Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).

c) Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).

d) Asymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

5. Metallbränslen i partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finfördelade,

sfäroida, i form av flagor eller pulver, tillverkade av material som består till
99 % eller mer av något av följande:

a) Följande metaller samt blandningar av dessa:

1. Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60

m

2. Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3

m el-

ler mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

b) Blandningar som innehåller något av följande:

1. zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4) eller

legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60

m, eller

2. bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8)

bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60

m.

6. Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen

som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex.
metallstearater eller -palmater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) och M1-, M2-
och M3-förtjockningsmedel.

background image

18

SFS 2013:121

7. Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller

andra energirika bränslekomponenter.

8. Sfäriskt aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en partikelstorlek på

60

m eller mindre, tillverkat av material med en aluminiumhalt på minst

99 %.

9. Titansubhydrid (TiH

n) med en stökiometrisk sammansättning motsva-

rande n = 0,65�1,68.

Not 1: Flygbränslen enligt ML8 c 1 är färdiga produkter, inte beståndsde-

lar av dessa.

Not 2: ML8 c 4 a omfattar inte hydrazinblandningar som särskilt utformats

för frätningskontroll.

Not 3: ML8 c 5 omfattar sprängämnen och bränslen oavsett om metallerna

eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller be-
ryllium.

Not 4: ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10

(20 % eller mer av det totala bor-10-innehållet).

Not 5: ML8.c.5.b. omfattar endast metallbränslen i partikelform om de har

blandats med andra ämnen till en blandning för militärt bruk, till exempel
slurries av flytande drivmedel, fasta drivmedel eller pyrotekniska bland-
ningar.

d) Oxidationsmedel, enligt följande, och blandningar av dessa:

1. ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2. AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3. Föreningar av fluor och något av följande:

a) andra halogener,

b) syre, eller

c) kväve.

Not 1: ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2).

Not 2: ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i gas-

form.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5. HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

background image

19

SFS 2013:121

6. HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7. HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

8. Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9. Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10. Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd

rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not: ML8 d 10 omfattar inte ickeinhiberad rykande salpetersyra.

e) Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer enligt följande:

1. AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-

29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

2. BAMO (bisazidometyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 17607-20-4)

(se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8 beträf-

fande dess ⬝prekursorer⬝).

6. Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats sär-

skilt för militär användning och som innehåller någon av följande grupper:

a) nitrogrupper,

b) azidgrupper,

c) nitratgrupper,

d) nitrazgrupper, eller

e) difluoramingrupper.

7. FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess polyme-

rer.

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-

90-9).

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3-oxaheptan-1,7-

diolformal).

background image

20

SFS 2013:121

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess derivater.

12. HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktionali-

tet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett hy-
droxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30° C som är
mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13. Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med molekylvikt

på mindre än 10 000 enligt följande:

a) poly(epiklorhydrindiol),

b) poly(epiklorhydrintriol).

14. Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-

73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).

15. PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran)

(CAS-nr 27814-48-8).

16. Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan) eller poly-NMMO

(poly[3-nitratmetyl 3-metyloxetan]) (CAS-nr 84051-81-0).

17. Polynitroortokarbonater.

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)etoxy] propan eller tris vinoxy

aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

f) ⬝Tillsatser⬝ enligt följande:

1. Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3. BNO (butadiennitriloxid).

4. Ferrocenderivater enligt följande:

a) Butacen (CAS-nr 125856-62-4).

b) Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

c) Ferrocenkarboxylsyror, inklusive
Ferrocenkarboxylsyra (CAS-nr 1271-42-7) och
1,1'-Ferrocendikarboxylsyra (CAS 1293-87-4).

d)N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).

e) Andra aducerade polymera ferrocenderivater.

5. Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7).

background image

21

SFS 2013:121

6. Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7. Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-

07-4).

8. Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9. Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10. Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11. MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6)

BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)propylamino-fos-
finoxid) och andra MAPO-derivater.

12. Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr

85068-72-0).

13. N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14. 3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15. Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a) Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-

22-2), även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris (di-
oktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-2).

b) Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1,

tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c) Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1,

tris(dioktyl)fosfat.

16. Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17. Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin- (BITA eller bu-

tylenimintrimesamid), isocyanur- eller trimetyladipin-grundstrukturer och 2-
metyl- eller 2-etyl-substituenter på aziridin-ringen.

18. Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).

19. Superfin järnoxid (Fe

2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik ytarea

av mer än 250 m

2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller min-

dre.

20. TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3), cya-

noetylerat polyamin och dess salter.

21. TEPANOL (tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr 68412-

46-4), cyanoetylerade polyaminer aducerade med glycidol och deras salter.

background image

22

SFS 2013:121

22. TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).

g) ⬝Prekursorer⬝ enligt följande:

Anm.: I ML8 g avses särskilda ⬝energetiska material⬝ som tillverkats av

dessa substanser.

1. BCMO (bisklormetyloxetan) (CAS-nr 142173-26-0) (se även ML8 e 1

och e 2).

2. Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8 a 28).

3. HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se

även ML8 a 4).

4. TAIW (tetraacetyldibenzylhexa-azaisowurtzitan) (se även ML8 a 4)

(CAS-nr 182763-60-6).

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tretraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-

98-7) (se även ML8 a 13).

6. 1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8 a 27).

7. 1,3,5-triklorbensen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8 a 23).

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även

ML8 e 5).

Not 5: Har inte använts sedan 2009.

Not 6: ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar

eller blandats med ⬝energetiskt material⬝ enligt ML8 a eller metallpulver en-
ligt ML8 c:

a) Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b) Svartkrut.

c) Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7) d).

d) Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).

e) Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).

f) Kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1).

g) Tetranitronaftalen.

h) Trinitroanisol.

i) Trinitronaftalen.

background image

23

SFS 2013:121

j) Trinitroxylen.

k) N-pyrrolidinon; 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l) Dioktylmaleat (CAS-nr 142-16-5).

m)Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).

n) Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium (TMA)

(CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium,
kalcium, magnesium, zink eller bor.

o) Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).

p) Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr 55-

63-0).

q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).

r) Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s) Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t) Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt (CAS-nr 15245-44-0) och basiskt

blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller tändbland-
ningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u) Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-nr 111-22-8).

v) 2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).

w) Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3); dimetylidifenylurea (CAS-nr 611-

92-7); metyletyldifenylurea [centraliter].

x) N,N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y) Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 13114-

72-2).

z) Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-71-

4).

aa) 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).

bb) 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).

cc) 2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).

dd) Nitroguanidin (CAS-nr 556-88-7) (se 1C01I d på EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden).

background image

24

SFS 2013:121

Not 7: ML8 omfattar inte ammoniumperklorat (ML8 d 2) eller NTO

(ML8 a 18), som särskilt avpassats och utformats för anordningar för gas-
framställning för civil användning och som uppfyller samtliga följande krite-
rier:

a) De ingår i en förening eller har blandats med icke-aktiva härdplastbin-

demedel eller mjukgörare.

b) De innehåller högst 80 % ammoniumperklorat (ML8 d 2) som massa el-

ler aktivt material.

c) De innehåller högst 4 g NTO (ML8 a 18).

d) De har en individuell massa på mindre än 250 g.

ML9 Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin
utrustning, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Fartyg och komponenter enligt följande:

1. Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade

eller modifierade för militär användning, oavsett skick eller brukbarhet och
vare sig de är utrustade med system för vapenbärare eller pansar eller inte,
samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa
som är särskilt utformade för militär användning.

2. Ytfartyg, med undantag av de som anges i ML9 a 1 med något av föl-

jande fäst på eller integrerat i fartyget:

a) Automatvapen med en kaliber på 12,7 mm eller större enligt ML1 el-

ler vapen enligt ML2, ML4, ML12 eller ML19 eller �"lavettage�" eller för-
stärkta fästpunkter för sådana vapen.

Teknisk anmärkning

��Lavettage�" avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte att

installera sådana vapen.

b) Eldledningssystem enligt ML5.

c) Med samtliga följande egenskaper:

1. �"Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd�" och

2. �"pre-wet- eller wash down�"-system utformade för dekontaminering

eller

background image

25

SFS 2013:121

Tekniska anmärkningar

1. �"CBRN-skydd�" är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av över-

tryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilationsöppningar
utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal personalingångar med
luftlås.

2. �"Pre-wet- eller wash down�"-system är ett havsvattensspraysystem som

samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med vatten.

d) Aktiva vapenmotmedelsystem enligt ML4 b, ML5 c eller ML11 a och

som har något av följande:

1. �"CBRN-skydd�",

2. Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska ra-

darmålytan,

3. Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem) med

undantag av dem som särskilt utformats för att öka den totala drivkraftseffek-
tiviteten eller minska miljöpåverkan, eller

4. Ett avmagnetiseringssystem som utformats för att minska hela farty-

gets magnetiska signatur.

b) Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade för

militär användning och komponenter till dessa särskilt utformade för militär
användning:

1. Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga

följande egenskaper:

a) Uteffekt större än eller lika med 1,12 MW (1 500 hk).

b) Rotationshastighet på 700 rpm eller mer.

2. Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga föl-

jande egenskaper:

a) En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk),

b) �r snabbreverserande,

c) Vätskekylda, och

d) Helinkapslade.

3. Icke-magnetiska dieselmotorer som har

a) en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och

background image

26

SFS 2013:121

b) cke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala massan.

4. �"Luftoberoende framdrivningssystem�" (AIP) särskilt utformade för ubå-

tar.

Teknisk anmärkning

�"Luftoberoende framdrivning�" (AIP) gör det möjligt för ubåtar i undervat-

tensläge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmosfäriskt
syre, under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på ML9 b 4
omfattas inte atomkraft.

c) Anordningar för undervattensdetektion särskilt utformade för militär an-

vändning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt utfor-
made för militär användning.

d) Antiubåts- och antitorpednät särskilt utformade för militär användning.

e) Inte använt sedan 2003.

f) Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär

användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget, samt
komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

Not: ML9 f inbegriper anslutningsdon av enkel- eller flerledartyp, koaxial

typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg vilka motstår läck-
age utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på djup överstigande
100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrovgenomföringar ut-
formade för överföring av ⬝laserljus⬝ oavsett djup. ML9 f omfattar inte van-
liga skrovgenomföringar för propelleraxlar och hydrodynamiska styrstänger.

g) Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och ut-

rustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär använd-
ning:

1. Gasupphängning eller magnetisk upphängning,

2. Dämpning av aktiva signaturer, eller

3. Dämpning av vibrationer.

ML10 ⬝Luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝, ⬝obemannade
luftfartyg⬝ (⬝UAV⬝), flygmotorer och utrustning för ⬝luftfartyg⬝,
tillhörande utrustning samt komponenter, enligt följande, som särskilt
utformats eller modifierats för militär användning:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Bemannade ⬝luftfartyg⬝ och ⬝lättare än luft-farkoster⬝, och särskilt ut-

formade komponenter för dessa.

background image

27

SFS 2013:121

b) Har inte använts sedan 2011.

c) Obemannade luftfartyg och tillhörande utrustning, enligt följande, och

särskilt utformade komponenter för sådana:

1. ⬝UAV⬝, fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara

farkoster och obemannade ⬝lättare än luft-farkoster⬝.

2. Uppsändningsutrustning, bärgningsutrustning och utrustning för mark-

service.

3. Utrustning utformad för ledning och styrning.

d) Flygplansdrivmotorer och särskilt utformade komponenter för dessa.

e) Luftburen utrustning, inbegripet luftburen utrustning för tankning, sär-

skilt utformad för att användas tillsammans med en ⬝luftfarkost⬝ enligt ML
10 a eller flygmotorer enligt ML10 d samt särskilt utformade komponenter
för dessa.

f) Trycktankningsenheter, utrustning för trycktankning, utrustning särskilt

utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen samt markutrustning
som är särskilt utformad för ett ⬝luftfartyg⬝ enligt ML10 a eller för flygmoto-
rer enligt ML10 d.

g) Militära skyddshjälmar och skyddsmasker och särskilt utformade kom-

ponenter för dessa, trycksatt andningsutrustning och delvis trycksatta tryck-
dräkter för användning i ⬝luftfartyg⬝, g-dräkter, omvandlare för flytande syre
som används i ⬝luftfartyg⬝ eller robotar samt katapulter och krutdrivna enhe-
ter för nödutskjutning av personer från ⬝luftfartyg⬝.

h) Fallskärmar, glidskärmar och därmed sammanhängande utrustning en-

ligt följande, och särskilt utformade delar av detta:

1. Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma mi-

litära förteckning.

2. Glidskärmar.

3. Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar

från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning, styrnings-
utrustning).

i) Utrustning för automatisk fallskärmsutlösning eller automatiska styrsys-

tem, som utformats för fallskärmsfällda laster.

Not 1: ML10 b omfattar inte ⬝luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝ eller

varianter av ⬝luftfartyg⬝ som särskilt utformats för militär användning och
som har samtliga följande egenskaper:

a) �r inte ett stridsflygplan.

background image

28

SFS 2013:121

b) �r inte konfigurerade för militär användning och är inte försedda med

utrustning eller tillbehör som särskilt utformats eller modifierats för militär
användning, och

c) har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndigheterna i

en medlemsstat eller en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget.

Not 2: ML10 d omfattar inte följande:

a) Flygmotorer som utformats eller modifierats för militär användning och

som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en medlemsstat eller en
stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för användning i ⬝civila luftfar-
tyg⬝ eller för dessa speciellt utformade komponenter.

b) Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undantaget

sådana som särskilt utformats för ⬝UAV⬝.

Not 3: Vid tillämpningen av ML10 a och d gäller att särskilt utformade

komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ⬝luftfartyg⬝ eller
flygmotorer som modifierats för militär användning endast avser de militära
komponenter och den utrustning med militär anknytning som erfordras för
modifieringen till militär användning.

Not 4: Vid tillämpningen av ML10 a omfattar militär användning följande:

strid, militär spaning, attack, militär utbildning, logistiskt understöd samt
transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller militär utrust-
ning.

Not 5: ML10 a. gäller inte ⬝luftfartyg⬝ som uppfyller samtliga följande kri-

terier:

a) De tillverkades för första gången före 1946,

b) De innehåller inte produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära

förteckning, med undantag för artiklar som är nödvändiga för att uppfylla sä-
kerhets- eller luftvärdighetsnormer i en medlemsstat eller i en stat som deltar
i Wassenaar-arrangemanget, och

c) De innehåller inte vapen enligt EU:s gemensamma militära förteckning,

med undantag för sådana vapen som är obrukbara och som inte kan göras
brukbara igen.

ML11 Elektronisk utrustning som inte förekommer på något annat ställe
i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande och särskilt
utformade komponenter:

a) Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning.

Not: ML11 a omfattar följande:

background image

29

SFS 2013:121

a) Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som utfor-

mats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller radio-
kommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift eller
verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras störut-
rustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och mot-
medel mot störning.

b) Hoppfrekvensrör.

c) Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen

för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära underrät-
telse- eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

d) Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk och

magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända störande el-
ler vilseledande signaler till sonarmottagare.

e) Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och över-

förings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder krypterings-
processer.

f) Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för

nyckelhantering, tillverkning och distribution.

g) Utrustning för styrning och navigering.

h) Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsreflek-

tion i troposfären.

i) Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelse-

tjänst.

j) ⬝Automatiserade ledningssystem⬝.

Anm.: Beträffande ⬝programvara⬝ med anknytning till ⬝program-

varu⬝styrd radio, se ML21.

b) Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS).

ML12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande
utrustning, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för
dessa vapen:

a) Höghastighetsvapen med kinetisk energi som särskilt utformats för att

utplåna ett mål eller för att avbryta uppdraget.

b) Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller,

även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastig-
hetsprojektiler och system.

background image

30

SFS 2013:121

Anm.: När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad

ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition
för dessa, se ML1�ML4.

Not 1: ML12 omfattar följande om produkterna utformats särskilt för hög-

hastighetsvapen med kinetisk energi:

a) Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till has-

tigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b) Huvudgenerator, elektriskt pansar, energilagring, temperaturreglering,

klimatbehandling, omkoppling eller bränslehantering och elektriska gräns-
snitt mellan strömkälla, vapen och andra elektriska drivfunktioner för vapen-
torn.

c) Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssystem.

d) System för målsökning, styrning eller riktningsändring (acceleration i

sidled) för projektiler.

Not 2: ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande fram-

drivningssätt:

a) elektromagnetiskt,

b) elektrotermiskt,

c) plasmadrift,

d) lättgas, eller

e) kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

ML13 Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner och komponenter,
enligt följande:

a) Pansarplåt, som har något av följande:

1. tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller

2. lämplig för militär användning.

Anm.: För skyddsplattor, se ML13 d 2.

b) Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombinatio-

ner av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd och
särskilt utformade komponenter för dessa.

background image

31

SFS 2013:121

c) Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller

jämförbar nationell standard, och särskilt utformade delar till hjälmar, t.ex.
hjälmskal, inredning och avlastningskuddar.

d) Kroppsskydd eller skyddsdräkter samt komponenter för dessa, enligt

följande:

1. Mjuka skyddsvästar eller skyddsdräkter, tillverkade för att uppfylla mili-

tära standarder eller specifikationer, eller motsvarigheter till sådana standar-
der eller specifikationer, och särskilt utformade komponenter för dessa.

Not: Vid tillämpning av ML13 d.1, omfattar militära standarder eller spe-

cifikationer, som minimum, specifikationer för splitterskydd.

2. Hårda skyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III (NIJ

0101.06, juli 2008) eller nationella motsvarigheter.

Not 1: ML13 b omfattar material som har utformats särskilt för att bilda

reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2: ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har

modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats
med någon typ av tillbehör.

Not 3: ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skyddsdräk-

ter eller tillbehör till dessa som tillhör den person som använder dem för sitt
eget personliga skydd.

Not 4: De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringsperso-

nal enligt ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.

Anm. 1: Se även 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla an-

vändningsområden.

Anm. 2: Beträffande ⬝fibrer eller fiberliknande material⬝ som används vid

tillverkningen av kroppsskydd och hjälmar, se under 1C010 på EU:s förteck-
ning över varor med dubbla användningsområden.

ML14 �"Specialiserad utrustning för militär utbildning�" eller för
simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats för
utbildning i användning av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller ML2,
och särskilt utformade komponenter och tillbehör för dessa.

Teknisk anmärkning

Begreppet �"specialiserad utrustning för militär utbildning�" omfattar mili-

tära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmålsgenerato-
rer, simulatorer för eldgivning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger som ut-
formats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar, instrumentflygning,
navigation, robotavfyrning, målbestämning, drönar (drones) ⬝luftfartyg⬝, va-

background image

32

SFS 2013:121

penträning, övning med obemannade ⬝luftfartyg⬝, mobila utbildnings- och
övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1: ML14 omfattar bildgenererande system och system för alstrande av

en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller modifierats sär-
skilt för militär användning.

Not 2: ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för ut-

bildning i sport- och jaktvapen.

ML15 Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats
särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter och
tillbehör för denna:

a) Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.

b) Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.

c) Bildförstärkarutrustning.

d) Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.

e) Bildradarsensorutrustning.

f) Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15 a�e.

Not: ML15 f omfattar utrustning som utformats för att begränsa funktionen

eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att minimera sådana be-
gränsningseffekter.

Not 1: I ML15 omfattar begreppet särskilt utformade komponenter följande

om de utformats särskilt för militär användning:

a) Infraröda bildomvandlarrör.

b) Bildförstärkarrör (andra än första generationen).

c) Mikrokanalplattor.

d) Televisionskamerarör för låga ljusnivåer.

e) Detektorgrupper (även elektroniska kopplings- eller visningssystem).

f) Pyroelektriska TV-detektorer.

g) Kylsystem för bildsystem.

h) Elektriskt triggade slutare av fotokrom eller elektrooptisk typ med en

slutarhastighet av mindre än 100

s, utom när det gäller slutare som utgör en

väsentlig del av en höghastighetskamera.

background image

33

SFS 2013:121

i) Fiberoptisk bildomvandlare (twister).

j) Sammansatta fotoceller av halvledartyp.

Not 2: ML15 omfattar inte ⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝ eller

utrustning särskilt utformad för att inkorporera ⬝bildförstärkarrör av första
generationen⬝.

Anm.: När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller ⬝bild-

förstärkarrör av första generationen⬝, se ML1, ML2 och ML5 a.

Anm.: Se även 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning över varor

med dubbla användningsområden.

ML16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter
som särskilt utformats för utrustning enligt ML1�ML4, ML6, ML9,
ML10, ML12 eller ML19.

Not: ML16 omfattar obearbetade produkter om dessa går att identifiera

genom materialets beståndsdelar, form eller funktion.

ML17 �vrig utrustning, material och �"bibliotek�", enligt följande, samt
komponenter som utformats särskilt för dessa:

a) Autonom utrustning för dykning, enligt följande:

1. Hel- eller halvslutna apparater (rebreather) som utformats särskilt för

militär användning (t.ex. särskilt utformad för att inte vara magnetisk).

2. Särskilt utformade komponenter för att modifiera en apparat med öppen

krets till militär användning.

3. Artiklar som utformats uteslutande för militär användning med autonom

dykutrustning.

b) Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

c) Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som ut-

formats särskilt för militär användning.

d) Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

e) ⬝Robotar⬝, ⬝robot⬝styrningar och ⬝manipulatorer för robotar⬝, med nå-

got av följande kännetecken:

1. Särskilt utformade för militär användning,

2. Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering förorsa-

kad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. självtätande

background image

34

SFS 2013:121

ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med en flam-
punkt som överstiger 839 K (566° C), eller

3. Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med elek-

tromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning

Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av elektro-

magnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner, apparater
eller elektronik) eller blixtar.

f) �"Bibliotek�" (parametriserade databaser) som utformats särskilt för militär

användning med utrustning som tas upp i EU:s gemensamma militära förteck-
ning.

g) Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning, in-

begripet ⬝kärnreaktorer⬝ som utformats särskilt för militär användning och
komponenter för dessa som utformats eller �"modifierats�" särskilt för militär
användning.

h) Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för sig-

naturdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana
som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

i) Simulatorer som utformats särskilt för militära ⬝kärnreaktorer⬝.

j) Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller �"modifierade�" för

underhåll av militär utrustning.

k) Generatorer för bruk i fält som utformats eller �"modifierats�" särskilt för

militär användning.

l) Containrar som utformats eller ��modifierats�" särskilt för militär använd-

ning.

m) Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemen-

samma militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för
militär användning.

n) Testmodeller som särskilt utformats för ⬝utveckling⬝ av föremål enligt

ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o) Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd och sensorskydd) som är

särskilt utformad för militär användning.

p) ⬝Bränsleceller⬝, förutom sådana som tas upp någon annanstans i EU:s

gemensamma militära förteckning, och som har särskilt utformats eller ⬝mo-
difierats⬝ för militär användning.

background image

35

SFS 2013:121

Tekniska anmärkningar

1. I ML17 ska begreppet �"bibliotek�" (parametriserad databas) avse en sam-

ling tekniska upplysningar av militär karaktär till vilka det kan hänvisas vid
förbättring av prestanda hos militär utrustning eller militära system.

2. I ML17 ska med termen �"modifierad�" förstås varje strukturell, elektrisk,

mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med mili-
tära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för militär
användning.

ML18 Utrustning och komponenter för framställning av produkter
enligt följande:

a) Särskilt utformad eller modifierad utrustning för �"framställning�" av pro-

dukter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning, och komponen-
ter som utformats särskilt för denna.

b) Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad

utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av produk-
ter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Teknisk anmärkning

I ML18 inbegrips i ordet �"framställning�" även utformning, granskning, till-

verkning, testning och kontroll.

Not: ML18 a och b omfattar följande utrustning:

a) Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.

b) Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1. drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än 298 kW

(400 hk),

2. klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller

3. kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast av

91 kg eller mer.

c) Dehydreringspressar.

d) Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för sträng-

sprutning av militärt sprängämne.

e) Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade drivmedel.

f) �"Godistunnor�" (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en pro-

duktionskapacitet som överstiger 227 kg.

background image

36

SFS 2013:121

g) Kontinuerliga blandare för fasta drivmedel.

h) Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att krossa

beståndsdelar i militära sprängämnen.

i) Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpulver

under ML8 c 8.

j) Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8 c

3.

ML19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill
hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller, enligt
följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:

a) ⬝Laser⬝system som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att

avbryta uppdraget.

b) Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta upp-

draget.

c) Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål

eller avbryta uppdraget.

d) Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller

försvara mot system enligt ML19 a�c.

e) Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt

ML19.

f) System med ⬝laser⬝ som särskilt utformats för att orsaka bestående

blindhet för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1: DEW-system enligt ML19, omfattar system vars kapacitet härrör

från kontrollerad tillämpning av följande:

a) ⬝Laser⬝ med tillräcklig effekt för en förstörelse som liknar den som kon-

ventionell ammunition ger.

b) Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikelstråle

med förstörande effekt.

c) Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög medeleffekt

som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra elektroniska krets-
system hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2: ML19 omfattar följande utrustning om den utformats särskilt för

DEW-system:

background image

37

SFS 2013:121

a) Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditionering

eller bränslehantering.

b) System för målfångning eller målföljning.

c) System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller om

uppdraget avbrutits.

d) Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e) Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för

snabba operationer med flera mål.

f) Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g) Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.

h) ⬝Rymdkvalificerade⬝ acceleratorkomponenter.

i) Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j) Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k) ⬝Rymdkvalificerade⬝ bleck för att neutralisera negativa väteisotopsstrå-

lar.

ML20 Kryogen och ⬝supraledande⬝ utrustning, enligt följande, och
särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a) Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i

ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som
fungerar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla tempera-
turer som understiger 103 K (�170° C).

Not: ML20 a omfattar mobila system som innehåller eller använder tillbe-

hör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller icke-elektriska
ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade material.

b) ⬝Supraledande⬝ elektrisk utrustning (roterande maskiner och transfor-

matorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett for-
don för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar
när fordonet är i rörelse.

Not: ML20 b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala

enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av suprale-
dande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns enda
supraledande komponent.

background image

38

SFS 2013:121

ML21 ⬝Programvara⬝ enligt följande:

a) ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats eller modifierats för ⬝utveckling⬝,

⬝produktion⬝ eller ⬝användning⬝ av utrustning, material eller ⬝programvara⬝
som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) Specifik ⬝programvara⬝, med undantag av den som anges i ML21 a, en-

ligt följande:

1. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

2. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

3. ⬝Programvara⬝ för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen,

kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

4. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och som

särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem
(C

3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem (C4I).

c) ⬝Programvara⬝ som inte omfattas av ML21 a eller b, som särskilt utfor-

mats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära ändamål
som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

ML22 ⬝Teknik⬝ enligt följande:

a) ⬝Teknik⬝, med undantag av den som anges i ML22 b, som ⬝erfordras⬝

för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller ⬝användning⬝ av de produkter som tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) ⬝Teknik⬝ enligt följande:

1. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för utformning och montering av komponen-

ter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktionsanlägg-
ningar för produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma mili-
tära förteckning, även om komponenterna för dessa produktionsanläggningar
inte finns upptagna på förteckningen.

2. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝ och ⬝produktion⬝ av hand-

eldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika hand-
eldvapen.

3. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ och ⬝använd-

ning⬝ av toxikologiska agens, tillhörande utrustning eller komponenter enligt
ML7 a�g.

background image

39

SFS 2013:121

4. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller ⬝använd-

ning⬝ av ⬝biopolymerer⬝ eller kulturer av bestämda celler enligt ML7 h.

5. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ uteslutande för inkorporering av "biokatalysa-

torer⬝ enligt ML7 i 1, i militära bärare för ämnen eller militära material.

Not 1: ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller

⬝användning⬝ av produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma
militära förteckning omfattas fortsatt även när den tillämpas på produkter
som inte tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Not 2: ML22 gäller inte:

a) ⬝teknik⬝ som minimalt krävs för installation, drift, underhåll (kontroll)

och reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka exporttillstånd
har beviljats,

b) ⬝teknik⬝ som är ⬝allmänt tillgänglig⬝, ⬝grundforskning⬝ eller de upp-

lysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c) ⬝teknik⬝ för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av civila

transportanordningar.

b) Krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv
2009/43/EG

För den krigsmateriel som anges nedan och tekniskt bistånd avseende så-

dan krigsmateriel gäller tillståndskravet enligt 6 § första stycket lagen
(1992:1300) om krigsmateriel till utförsel av krigsmateriel eller lämnande av
tekniskt bistånd till ett annat EES-land endast om villkoren i artiklarna 36 el-
ler 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda i det
enskilda fallet.

NL 1 Kärnladdningar och speciella delar till sådana.

NL 2 Fortifikatoriska anläggningar m.m.

a) Fortifikatoriska anläggningar som primärt är konstruerade för vapenin-

sats eller för direkt ledning av sådan insats,

b) ⬝Teknik⬝ för anläggningar enligt ovan.

B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel

Följande är definitioner av termer som används i förteckningen över krigsma-
teriel och tekniskt bistånd, i alfabetisk ordning enligt bilagan till Europaparla-

background image

40

SFS 2013:121

mentets och rådets direktiv 2009/43/EG, ändrat senast genom kommissionens
direktiv 2012/47/EU.

Not 1: Definitionerna gäller i hela förteckningen. Hänvisningarna är en-

dast förslag och påverkar inte den allmänna tillämpningen av de definierade
termerna i hela förteckningen.

Not 2: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den defi-

nierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom
⬝dubbla citattecken⬝. Definitioner av termer inom �"enkla citattecken�" ges i en
teknisk anmärkning till respektive produkt eller teknik. I övrigt har ord och
termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

ML7 agens för kravallhantering:

�mnen som när de används enligt sedvanliga villkor i samband med kra-

vallhantering, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller funk-
tionsnedsättande fysiska effekter som försvinner kort efter det att expone-
ringen avbrutits. (Tårgas ingår i ⬝agens för kravallhantering⬝.)

ML22 allmänt tillgänglig:

⬝Teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ som har gjorts tillgänglig utan restriktioner

för vidare spridning.

Not: Upphovsrättsliga restriktioner innebär ingen ändring av det förhål-

landet att ⬝teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ är ⬝allmänt tillgängliga⬝.

ML7 anpassad för användning i krig:

Alla modifikationer eller urval (såsom ändrad renhet, hållbarhetstid, viru-

lens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-strålning) som gjorts
för att öka effektiviteten i form av förlust av människoliv och djur, skador på
utrustning, skördar eller miljön.

ML21 och ML22 användning:

Drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), re-

paration, översyn och renovering.

ML11 automatiserade ledningssystem:

Elektroniska system genom vilka information som är nödvändig för att en

grupp, större formering, taktisk formering, enhet, fartyg, underenhet eller va-
penledning matas in, bearbetas och överförs. Till detta används dator eller an-
nan specialiserad hårdvara utformad för att stödja en militär ledningsorgani-
sations funktioner. De viktigaste funktionerna hos ett automatiserat lednings-
system är effektiv automatiserad insamling, ackumulering, lagring och bear-

background image

41

SFS 2013:121

betning av informationen, att visa upp situationen och de omständigheter som
påverkar förberedelserna av och genomförandet av stridsoperationer, opera-
tionella och taktiska beräkningar för fördelningen av resurser mellan styrke-
grupperingar eller delar av den operativa stridsordern eller styrkeutplace-
ringen enligt uppdraget eller operationsfasen, insamling av uppgifter för lä-
gesbedömning och beslutsfattande under hela operationen eller striden, dator-
simulering av operationer.

ML15 bildförstärkarrör av första generationen:

Elektrostatiskt fokuserande rör, med in- och utgående bildskärmar av fiber-

optik eller glas, multialkaliska fotokatoder (S-20 eller S-25), men inte förstär-
kare med mikrokanalplatta.

ML7 och ML22 biokatalysatorer:

Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner eller andra bio-

logiska föreningar som binder till eller accelererar nedbrytningen av kemiska
stridsmedel.

Teknisk anmärkning

⬝Enzymer⬝: biokatalysatorer vid särskilda kemiska eller biokemiska reak-

tioner.

ML7 och ML22 biopolymerer:

Biologiska makromolekyler enligt följande:

a) Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

b) Antikroppar, monoklonala, polyklonala eller anti-idiotypiska.

c) Särskilt utformade eller särskilt behandlade receptorer.

Tekniska anmärkningar

1. ⬝anti-idiotypiska antikroppar⬝: antikroppar som binder till andra anti-

kroppars specifika antigenbindningsplatser.

2. ⬝monoklonala antikroppar⬝: proteiner som binder till en antigenplats

och framställs av en enda cellklon.

3. ⬝polyklonala antikroppar⬝: en blandning av proteiner som binder till

den särskilda antigenen och framställs av mer än en cellklon.

4. ⬝receptorer⬝: biologiska makromolekylära strukturer som kan binda li-

gander vars bindning påverkar fysiologiska funktioner.

background image

42

SFS 2013:121

ML17 bränslecell:

En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till lik-

ström genom förbrukning av bränsle från en extern källa.

ML10 civila luftfartyg:

⬝Luftfartyg⬝ som förts upp på förteckningar med luftvärdighetsbevis som

utges av civila luftfartsmyndigheter för kommersiella flygningar på inrikes el-
ler utrikes leder för civilt, privat eller affärsmässigt bruk.

ML8 drivmedel:

�mnen eller blandningar som via en kemisk reaktion producerar stora vo-

lymer heta gaser i kontrollerad takt för att utföra mekaniskt arbete.

ML8 energetiska material:

�mnen eller blandningar som via en kemisk reaktion lösgör den energi

som erfordras för deras avsedda användning. ⬝Sprängämnen⬝, ⬝pyrotekniska
anordningar⬝ och ⬝drivmedel⬝ är underavdelningar till energetiska material.

ML22 erfordras:

När det används i samband med ⬝teknik⬝, endast den del av ⬝tekniken⬝

som är särskilt ansvarig för att uppnå eller överskrida kontrollerade prestanda,
karakteristika eller funktioner. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ kan vara gemensam
för olika produkter.

ML7 expressionsvektorer:

Bärare (t.ex. plasmid eller virus) som används för att föra in genetiskt ma-

terial i värdceller.

ML13 fibrer eller fiberliknande material:

Omfattar:

a) kontinuerliga enfibertrådar,

b) kontinuerliga garn och vävar,

c) tejp, duk, mattor, band,

d) hackade fibrer, stapelfibrer och sammanhängande fiberfiltar,

e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri

längd,

background image

43

SFS 2013:121

f) aromatisk polyamidmassa.

ML22 grundforskning:

Experimentellt eller teoretiskt arbete som främst utförs för att inhämta ny

kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta som
inte har ett specifikt praktiskt syfte eller mål.

ML17 kärnreaktor:

Inkluderar de föremål som är placerade inne i eller i direkt anslutning till

reaktortanken, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de
komponenter som normalt innehåller, kommer i direkt kontakt med eller styr
primärkylmedlet i reaktorhärden.

ML9 och ML19 laser:

En sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som

rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålnings-
emission.

ML8, ML10 och ML14 luftfartyg:

Luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar

(helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

ML10 lättare än luft-farkoster:

Ballonger och luftskepp som använder varmluft eller andra gaser som är

lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, för att lyftas.

ML17 manipulatorer:

Griparmar, aktiva verktygsenheter och andra verktyg som fästs i änden av

en manipulatorarm på en ⬝robot⬝.

Teknisk anmärkning

⬝Aktiva verktygsenheter⬝ är enheter som tillför rörelsekraft, processenergi

eller avkänning till ett arbetsstycke.

ML10 obemannat luftfartyg (⬝UAV⬝):

⬝Luftfartyg⬝ som utan att ha någon människa ombord har förmåga att lyfta,

flyga och navigera kontrollerat.

background image

44

SFS 2013:121

ML8 prekursorer:

Specialkemikalier som används vid tillverkning av sprängämnen.

ML18, ML21 och ML22 produktion:

Alla produktionsskeden, exempelvis produktionsutveckling, tillverkning,

integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvalitets-
säkring.

ML21 programvara:

En samling av ett eller flera ⬝program⬝ eller ⬝mikroprogram⬝ som är lag-

rade i ett konkret uttrycksmedium.

ML4 och ML8 pyroteknik:

Blandningar av fasta eller flytande bränslen och oxidationsmedel som när

de antänds genomgår en energetisk kemisk reaktion i kontrollerad takt avsedd
att åstadkomma viss tidsmässig fördröjning, eller kvantiteter av värmeutveck-
ling, ljud, rök, synligt ljus eller infraröd strålning. Pyrofori är en underavdel-
ning av pyroteknik, som inte innehåller oxidationsmedel men som självantän-
der vid kontakt med luften.

ML17 robot:

En manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyr-

ningstypen, som kan använda sensorer och som har samtliga följande egen-
skaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den kan placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella

komponenter med hjälp av variabla rörelser i tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten

slinga som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även ⬝användartillgänglig programmerbarhet⬝ med hjälp av lär/

utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en pro-
grammerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

Not : Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1. Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärr-

styrning.

2. Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rö-

relseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörel-

background image

45

SFS 2013:121

ser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar, t.ex. stift
eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är
inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.

3. Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som

är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta
programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men
justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvens-
följd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta program-
mönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (t.ex. änd-
ringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan
endast göras genom mekaniska operationer.

4. Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som

är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta
programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen kan en-
dast genomföras med hjälp av binära signaler från mekaniskt fixerade elek-
triska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

5. Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipule-

ringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av
lagringsbehållare och konstruerade för att hämta innehållet i dessa behållare
för lagring eller hämtning.

ML19 rymdkvalificerade:

Produkter som är konstruerade, tillverkade och provade i syfte att motsvara

de speciella elektriska, mekaniska eller miljömässiga kraven vid uppsändande
och placering på höga höjder av satelliter eller system som arbetar på en höjd
av minst 100 km.

ML8 och ML18 sprängämnen:

Fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som vid

användning som primärt sprängämne, booster eller laddning i stridsspets,
sprängladdningar eller annan användning är avsedda att detonera.

ML20 supraledande:

Material (t.ex. metaller, legeringar eller blandningar) där all elektrisk resis-

tans kan avlägsnas (innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsför-
måga och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning).

background image

46

SFS 2013:121

Kritisk temperatur (ibland kallad omslagstemperatur): den

temperatur då ett specifikt ⬝supraledande⬝ material upphör att ha
någon resistens mot elektrisk likström.

Teknisk anmärkning

Den ⬝supraledande⬝ egenskapen hos ett material karaktäriseras individu-

ellt av en ⬝kritisk temperatur⬝, ett kritiskt magnetfält som är en funktion av
temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är en funktion av
både det magnetiska fältet och temperaturen.

ML22 teknik:

Specifik information som är nödvändig för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ el-

ler ⬝användning⬝ av en produkt. Informationen har formen tekniska uppgifter
eller teknisk assistans.

Tekniska anmärkningar

1. �"Tekniska uppgifter�" kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller,

formler, tabeller, teknisk design och specifikationer, manualer och instruktio-
ner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom skivor, band
eller ROM-minnen.

2. �"Teknisk assistans�" kan ges i form av instruktioner, färdigheter, utbild-

ning, arbetsmetoder och konsulttjänster. 'Teknisk assistans' kan inbegripa
överföring av tekniska uppgifter.

ML8 tillsatser:

�mnen som används i explosiva blandningar för att förbättra deras egen-

skaper.

ML21 och ML22 utveckling:

Rör alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktions-

forskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och
provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter, pro-
cessen med att förvandla konstruktionsuppgifterna till en produkt, konfigura-
tionskonstruktion, integrering, layout.

background image

47

SFS 2013:121

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka
deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel

CAS-nummer

1. O-Alkyl ( Cl0, inkl. cykloal-

kyl)-alkyl- (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-
fluorofosfonater, ex:

Sarin: O-Isopropyl-metylfluoro-

fosfonat

Soman: O-Pinakolyl-metylfluoro-

fosfonat

107-44-8

96-64-0

2. O-Alkyl ( Cl0, inkl. cykloal-

kyl)-N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-
Pr)-amidofosforylcyanider, ex:

Tabun: O-Etyl-N,N-dimetylami-

dofosforylcyanid

77-81-6

3. O-Alkyl (H eller Cl0, inkl.

cykloalkyl)-S-2-dia-kyl-(Me, Et, n-Pr
eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-fosfonotiolater och mot-
svarande alkylerade eller protonerade
salter, ex:
VX: O-Etyl-S-2-diisopropylamino-
etyl-Metylfosfonotiolat

50782-69-9

4. Svavelsenapsgaser

2-kloretylklormetylsulfid
Senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid
Bis(2-kloretyltio)metan
Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyl-
tio)etan
1,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan
1,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan
1,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan
Bis(2-kloretyltiometyl)eter
Syresenapsgas: Bis(2-kloretyltio-
etyl)eter

2625-76-5
505-60-2
63869-13-9

3563-36-8
63905-10-2
142868-93-7
142868-94-8
63918-90-1

63918-89-8

5. Lewisiter

Lewisit 1: 2-Klorvinyldiklorarsin
Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin
Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin

541-25-3
40334-68-8
40334-70-1

background image

48

SFS 2013:121

D. Förteckning över vilken krigsmateriel i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel som utgör krigsmateriel för strid (KS) och övrig
krigsmateriel (�K)

Följande krigsmateriel utgör krigsmateriel för strid:

Anm.: Komponenter och tillbehör ingår inte i KS-begreppet, utom i de fall
som särskilt framgår nedan.
� ML 1 a) utom revolvrar och pistoler samt vapen utformade för jakt och
sportskytte. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: slutstycken, eldrör
(pipor), mantlar och lådor.
� ML 1 c)
� ML 2 a) utom signaturdämpande anordningar. Följande komponenter ingår
i KS-begreppet: eldrör, mekanismer, markplattor och rekylhäminrättningar.
� ML 2 d)
� ML 3 a) utom rök, lys och övningsammunition samt ammunition med ex-
panderande kula av typ som används för jakt eller sportskytte. Följande kom-
ponenter ingår i KS-begreppet: projektiler, granatkroppar, målsökare och
stridsdelar.

6. Kvävesenapsgaser

HNl: Bis(2-kloretyl)etylamin
HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin
HN3: Tris(2-kloretyl)amin

538-07-8
51-75-2
555-77-1

7. Saxitoxin

35523-89-8

8. Ricin

9009-86-3

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-

fosfonyldifluorider, ex:
DF: Metylfosfonyldifluorid

676-99-3

10. O-Alkyl (H eller Cl0, inkl.

cykloalkyl)-O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr
eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et, n-
Pr eller
i-Pr)-fosfonit och motsvarande alky-
lerade eller protonerade salter, ex:
QL: O-Etyl-O-2-diisopropylamino-
etylmetylfosfonit

57856-11-8

11. Klorsarin: O-Isopropyl-metyl-

klorofosfonat

1445-76-7

12. Klorsoman: O-Pinakolyl-me-

tylklorofosfonat

7040-57-5

background image

49

SFS 2013:121

� ML 4 a) utom rökbehållare, patroner och simulatorer. Följande komponen-
ter ingår i KS-begreppet: målsökare, stridsdelar, tändrör, zonrör, motorer,
styrsystem, eldrör och lavetter.
� ML 4 b) 2. Endast aktivering, avfyrning, läggning, detonering samt avloss-
ning av KS-definierad utrustning.
� ML 5 a)
� ML 5 b) endast målfångnings-, målangivnings- samt målföljningssystem.
� ML 6 a) med begränsning till Not 1 a) och b)
� ML 7 a), b) och e)
� ML 8 a), b) och c)
� ML 9 a) 1, 2 a) och b)
� ML 10 a) Stridsluftfartyg och c) UAV med beväpning
� ML 12 a)
� ML 19 a), b), c) och f)
� NL 1

�vrig krigsmateriel i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör övrig krigsmateriel (�K).

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013