SFS 2013:123 Förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

130123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477);

utfärdad den 7 mars 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om luftkvalitetsförordningen (2010:477)
dels att 1, 21�24, 26, 27, 37, 48 och 49 §§ samt rubrikerna närmast före 26

och 48 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 25 §§,
2. med stöd av 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 32�36, 45 och 47 §§,
3. med stöd av 5 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 26, 27, 30, 38, 43, 44 och

49 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

21 §

För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att bens(a)pyren

inte förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 1 nanogram per ku-
bikmeter luft, beräknat vid provtagning och mätning av PM10 under ett ka-
lenderår (årsmedelvärde).

22 §

För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att arsenik inte fö-

rekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 6 nanogram per kubikmeter
luft, beräknat vid provtagning och mätning av PM10 under ett kalenderår
(årsmedelvärde).

23 §

För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att kadmium inte

förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 5 nanogram per kubik-
meter luft, beräknat vid provtagning och mätning av PM10 under ett kalen-
derår (årsmedelvärde).

24 §

För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att nickel inte fö-

rekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 20 nanogram per kubikme-
ter luft, beräknat vid provtagning och mätning av PM10 under ett kalenderår
(årsmedelvärde).

Kontroll av luftkvaliteten

26 §

Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna i 10, 12, 14,

17�19 och 21�25 §§ följs inom kommunen. Kontrollen får ske genom sam-
verkan mellan flera kommuner.

SFS 2013:123

Utkom från trycket
den 19 mars 2013

background image

2

SFS 2013:123

Kontrollen ska ske genom mätningar, beräkningar eller skattning, genom

analyser samt genom redovisningar och rapportering.

Om kontrollen sker genom mätningar, ska den ske
1. i de områden och på de platser där det är sannolikt att befolkningen ex-

poneras för de högsta koncentrationerna, och

2. i de områden och på de platser som är representativa för den exponering

som befolkningen i allmänhet är utsatt för.

27 §

Om tidigare mätningar eller beräkningar av luftkvaliteten enligt 26 §

under en representativ tidsrymd visar att värdet för en genomsnittsperiod

1. överstiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, ska kontrollen

ske genom mätning som kan kompletteras med beräkning eller mätning med
lägre kvalitetskrav,

2. understiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrollen

ske genom en kombination av mätning och beräkning, eller

3. understiger den nedre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrollen

ske genom enbart beräkning eller skattning eller en kombination av meto-
derna.

30 a §

Naturvårdsverket ska anmäla till regeringen om verket bedömer att

de gränsvärden för kvävedioxid som avses i artikel 22.1 i luftkvalitetsdirekti-
vet inte kommer att kunna följas inom de i artikeln avsedda tidsfristerna i en
zon eller i en tätbebyggelse som verket har utsett enligt 29 §. Anmälan ska
innehålla de uppgifter som behövs för att regeringen ska kunna bedöma om
artikel 22.1 i luftkvalitetsdirektivet är tillämplig.

37 §

Den som har fastställt ett åtgärdsprogram ska

1. skicka en kopia av programmet till Naturvårdsverket och de andra myn-

digheter och kommuner som berörs, och

2. kostnadsfritt genom internet göra information tillgänglig för allmänheten

och andra berörda eller intresserade om programmet, om hur det genomförs
och om var allmänheten kan få regelbundet uppdaterad information om pro-
grammet och dess genomförande.

Om ett åtgärdsprogram har fastställts av en länsstyrelse, får länsstyrelsen

överlåta till en eller flera kommuner att göra den information som avses i för-
sta stycket 2 tillgänglig för allmänheten och andra berörda eller intresserade
om det är lämpligt att göra en sådan överlåtelse och de berörda kommunerna
är överens med länsstyrelsen om detta.

Om ett åtgärdsprogram har fastställts av regeringen, får regeringen överlåta

till berörd länsstyrelse att göra den information som avses i första stycket 2
tillgänglig för allmänheten och andra berörda eller intresserade. Länsstyrelsen
får i sin tur överlåta informationsskyldigheten till en eller flera kommuner,
om de förutsättningar som anges i andra stycket är uppfyllda.

Information och rapportering för Europeiska kommissionens
kontroll

48 §

Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om information och

rapportering till Europeiska kommissionen som följer av

1. artiklarna 6.5, 11.2, 19, 23.1 och 27 samt bilaga VI B.2 i luftkvalitetsdi-

rektivet,

background image

3

SFS 2013:123

2. artikel 5 i direktivet om metaller och PAH i luft, och
3. kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2011 om fast-

ställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG
och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering
av luftkvaliteten

1.

Rapporteringen ska ske enligt den geografiska indelning som Naturvårds-

verket bestämmer.

49 §

Naturvårdsverket får meddela

1. föreskrifter om att mätsystem som används för kontrollen enligt 26 och

27 §§ ska vara godkända av Naturvårdsverket,

2. de föreskrifter i övrigt om provtagning och andra metoder som behövs

för kontrollen enligt 26 och 27 §§, och

3. de föreskrifter om rapportering som behövs för att Naturvårds

verket ska

kunna fullgöra den rapporteringsskyldighet som avses i 48 §.

Föreskrifter enligt första stycket 1 och 2 får innebära sådana undantag från

kraven på hur kontrollen enligt 27 § ska ske som är förenliga med luftkvali-
tetsdirektivet och som behövs med hänsyn till förhållandena i en kommun el-
ler till att kommuner samverkar om kontrollen.

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 335, 17.12.2011, s. 86 (Celex 32011D0850).

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013