SFS 2013:124 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

130124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientdataförordningen (2008:360);

utfärdad den 7 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § patientdataförordningen (2008:360) ska ha

följande lydelse.

6 §

1

Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket

patientdatalagen (2008:355) prövas av Datainspektionen efter att ha hört So-
cialstyrelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 april 2013 men

ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:692.

SFS 2013:124

Utkom från trycket
den 19 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013