SFS 2013:130 Förordning om ändring i förordningen (2012:1001) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

130130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:1001) om ändring
i förordningen (1989:773) med instruktion för
Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1989:773) med instruktion för

Rikspolisstyrelsen

1 i stället för dess lydelse enligt förordningen (2012:1001)

om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

2 §

Utöver vad som följer av polislagen (1984:387), polisförordningen

(1998:1558), polisutbildningsförordningen (1999:740) eller av andra före-
skrifter ska Rikspolisstyrelsen särskilt

1. verka för ett förtroendefullt förhållande mellan Polisen och allmänheten,
2. utveckla och precisera de mål och riktlinjer som riksdagen och rege-

ringen lägger fast för polisverksamheten samt förmedla detta till polisorgani-
sationen,

3. utarbeta planer för Polisens beredskapsplanläggning,
4. föra centrala polisregister, och
5. organisera en nationell insatsstyrka med huvuduppgift att bekämpa ter-

roraktioner i landet.

Rikspolisstyrelsen ska även
1. upprätthålla funktionen att vara
a) nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen (In-

terpol) och för den europeiska polisbyrån (Europol),

b) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS) genom

Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS samt för utbyte av
tilläggsinformation enligt 12 § lagen (2000:344) om Schengens informations-
system,

c) sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

d) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets rambe-

slut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

e) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas

1 Förordningen omtryckt 2002:1051.

SFS 2013:130

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

2

SFS 2013:130

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vin-
ning eller annan egendom som härrör från brott,

f) nationell kontaktpunkt för den europeiska byrån för förvaltningen av det

operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex),

g) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslig-
het (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara förfråg-
ningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

h) nationell kontaktpunkt enligt Förenta nationernas resolution 55/255, an-

tagen den 31 maj 2001 av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot olaglig
tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och
ammunition till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande or-
ganiserad brottslighet, och

i) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll,

2. organisera en styrka inom Polisen för tjänstgöring utomlands i freds-

främjande verksamhet (Polisens utlandsstyrka) i samarbete med Försvars-
makten och andra berörda myndigheter,

3. upprätthålla de förbindelser som behövs med utländska brottsbekäm-

pande myndigheter, utländska gränskontrollmyndigheter och internationella
organ,

4. i samråd med den nationella OPC-koordinatorn delta i arbetet i den ope-

rativa kommittén (OPC), som är en del av Aktionsgruppen mot organiserad
brottslighet i �stersjöområdet,

5. biträda Regeringskansliet i det internationella arbetet på polisområdet,
6. svara för organisation och samordning av verksamhet för eftersök av tra-

fikskadat vilt,

7. ta emot och vidarebefordra framställningar från enskilda om rätt till in-

formation m.m. om Europols personuppgiftsbehandling enligt artikel 30 i rå-
dets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Euro-
pol), och

8. ansvara för polisens bombskyddsverksamhet.
Rikspolisstyrelsen får ingå överenskommelse om samarbete med en ut-

ländsk brottsbekämpande myndighet eller utländsk gränskontrollmyndighet i
stater som är medlemmar i Europeiska unionen eller som har slutit avtal enligt
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om
samarbete med konventionsländerna. Detta gäller dock inte om överenskom-
melsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en sådan
överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet) under-
rättas.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)