SFS 2013:131 Förordning om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

130131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:836) om
Schengens informationssystem;

utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:836) om Schengens

informationssystem

dels att nuvarande 11 § ska betecknas 25 §,
dels att 2�10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 § ska sättas närmast före 25 §,
dels att det i förordningen ska införas fjorton nya paragrafer, 11�24 §§,

samt närmast före 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23 och 24 §§ nya rubriker av föl-
jande lydelse.

2 §

1

En framställning enligt 3 § 1 lagen (2000:344) om Schengens informa-

tionssystem om omhändertagande av en person som har efterlysts för över-
lämnande får registreras i SIS på begäran av en åklagare, Rikspolisstyrelsen
eller en allmän domstol. En framställning enligt 3 § 1 samma lag om omhän-
dertagande av en person som har efterlysts för utlämning får registreras i SIS
även på begäran av Kriminalvården, Socialstyrelsen eller Statens institutions-
styrelse.

3 §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den

20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen
av Schengens informationssystem (SIS II)

2, nedan benämnd SIS II-förord-

ningen, finns bestämmelser om registrering i SIS av en framställning om att
en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna.

4 §

En framställning enligt 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informa-

tionssystem om lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har
anmälts försvunnen får registreras i SIS på begäran av en polismyndighet.

5 §

En framställning enligt 3 § 3 lagen (2000:344) om Schengens informa-

tionssystem om tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till den-
nes eller någon annans säkerhet får registreras i SIS, om det finns

1. ett beslut om omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda be-

stämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, eller

1 Senaste lydelse 2003:1184.

2 EUT L 381, 28.12.2006, s. 4 (Celex 32006R1987).

SFS 2013:131

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

2

SFS 2013:131

2. ett beslut om omhändertagande enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken eller

19 eller 20 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.

Registrering enligt första stycket får göras på begäran av en polismyndig-

het.

6 §

3

En framställning enligt 3 § 4 lagen (2000:344) om Schengens informa-

tionssystem om lämnande av uppgift om uppehållsort för en person får regist-
reras i SIS på begäran av en åklagare eller en allmän domstol. En framställ-
ning om lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som ska inställa
sig för verkställighet av en frihetsberövande påföljd får registreras i SIS även
på begäran av en polismyndighet, Kriminalvården eller Statens institutions-
styrelse.

7 §

En framställning enligt 3 § 5 lagen (2000:344) om Schengens informa-

tionssystem om dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder får registre-
ras i SIS på begäran av en polismyndighet eller Tullverket.

8 §

En framställning enligt 3 § 6 lagen (2000:344) om Schengens informa-

tionssystem om omhändertagande eller annan åtgärd beträffande fordon eller
föremål som har efterlysts för att tas i beslag eller för att användas som bevis-
material vid en rättegång i brottmål får registreras i SIS på begäran av en åkla-
gare eller en polismyndighet.

9 §

4

För prövning av ansökningar om visering och uppehållstillstånd ska

Regeringskansliet, Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrations-
överdomstolen och svenska utlandsmyndigheter ha tillgång till uppgifter som
avses i 3 § andra stycket lagen (2000:344) om Schengens informationssys-
tem.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20

december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informa-
tionssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att ut-
färda registreringsbevis för fordon

5 finns bestämmelser om tillgång till upp-

gifter för sådana enheter.

10 §

6

Polismyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen får ha direktåt-

komst till registret.

Migrationsverket och svenska utlandsmyndigheter får ha direktåtkomst till

de uppgifter som avses i 3 § andra stycket lagen (2000:344) om Schengens in-
formationssystem. Av SIS II-förordningen följer att Migrationsverket får ha
direktåtkomst till övriga delar av registret när verket bistår en polismyndighet
i gränskontrollverksamhet.

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den

20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informa-
tionssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att ut-

3 Senaste lydelse 2005:1024.

4 Senaste lydelse 2008:1218.

5 EUT L 381, 28.12.2006, s.1 (Celex 32006R1986).

6 Senaste lydelse 2008:1218.

background image

3

SFS 2013:131

färda registreringsbevis för fordon följer att Transportstyrelsen ska ha direkt-
åtkomst till vissa uppgifter i SIS.

Särskild upplysning om hinder mot verkställighet

11 §

Om det föreligger hinder mot verkställighet i Sverige av en sådan

framställning från en annan stat som avses i 3 § 1, 2 eller 5 lagen (2000:344)
om Schengens informationssystem, ska Rikspolisstyrelsen underrätta den
andra staten om hindret och begära att hindret ska framgå genom att en sär-
skild upplysning om detta registreras av den andra staten.

När det gäller en sådan framställning om överlämnande som avses i 3 § 1

samma lag får Rikspolisstyrelsen begära att en särskild upplysning registreras
av den andra staten endast om åklagare har beslutat att en sådan begäran ska
göras eller om domstol har beslutat att överlämnande inte ska ske. �&klagare
får besluta att Rikspolisstyrelsen hos den andra staten ska begära att en sär-
skild upplysning registreras om det kan antas att det saknas förutsättningar för
överlämnande.

Om den stat som har registrerat en sådan särskild upplysning som avses i

första stycket begär det, ska Rikspolisstyrelsen undersöka om upplysningen
behöver stå kvar.

12 §

Rikspolisstyrelsen ska på begäran av en stat som anser att det förelig-

ger hinder i den staten mot verkställighet av en framställning som har regi-
strerats av Rikspolisstyrelsen enligt 3 § 1, 2 eller 5 lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem förse registreringen med en särskild upplys-
ning om hindret.

Informationsskyldighet

Information om registreringar

13 §

När Rikspolisstyrelsen registrerar en framställning enligt 3 § 1 lagen

(2000:344) om Schengens informationssystem om omhändertagande av en
person som har efterlysts för överlämnande ska styrelsen omedelbart under-
rätta övriga Schengenstater.

När Rikspolisstyrelsen registrerar en sådan framställning som avses i första

stycket ska styrelsen lämna övriga Schengenstater de uppgifter som avses i
1 kap. 4 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en euro-
peisk arresteringsorder.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som tilläggsinformation en-

ligt 12 § lagen om Schengens informationssystem.

14 §

När Rikspolisstyrelsen registrerar en framställning enligt 3 § 1 lagen

(2000:344) om Schengens informationssystem om omhändertagande av en
person som har efterlysts för utlämning ska styrelsen lämna alla Schengensta-
ter följande uppgifter:

1. vilken myndighet som har begärt gripandet,
2. om det finns en arresteringsorder eller någon annan handling med

samma rättsverkan eller en verkställbar dom,

3. brottets art och brottsrubricering,

background image

4

SFS 2013:131

4. en beskrivning av omständigheterna i samband med brottet, däribland

tidpunkt och plats och i vilken grad den registrerade personen har varit delak-
tig,

5. straffskalan för gärningen, och
6. andra uppgifter som kan underlätta åtgärden som ska vidtas.
Information enligt denna paragraf behöver inte lämnas om uppgifter enligt

13 § har lämnats och detta anses vara tillräckligt för att den begärda åtgärden
ska kunna vidtas.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som tilläggsinformation en-

ligt 12 § lagen om Schengens informationssystem.

15 §

När Rikspolisstyrelsen registrerar en framställning enligt 3 § 5 lagen

(2000:344) om Schengens informationssystem om dold övervakning som syf-
tar till att avvärja allvarliga hot mot statens inre eller yttre säkerhet, ska styrel-
sen underrätta övriga Schengenstater.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som tilläggsinformation en-

ligt 12 § lagen om Schengens informationssystem.

Information för att undvika personförväxling

16 §

Om en annan stat redan har registrerat uppgifter i SIS om en person

som Rikspolisstyrelsen avser att registrera uppgifter om, ska styrelsen innan
registrering görs samråda med den andra staten.

Om Rikspolisstyrelsen avser att registrera uppgifter om en person och det

är oklart om uppgifter som redan finns i registret avser samma person, ska
styrelsen kontakta den myndighet som har begärt att framställningen ska re-
gistreras för att klargöra förhållandena. Om det står klart att det rör sig om
olika personer, ska styrelsen registrera sådana kompletterande uppgifter som
behövs för att undvika personförväxling.

Felaktiga registreringar

17 §

Om en annan stat har registrerat en uppgift som enligt Rikspolisstyrel-

sens bedömning är felaktig eller inte får registreras, ska styrelsen genom till-
läggsinformation enligt 12 § lagen (2000:344) om Schengens informations-
system underrätta den andra staten om detta så snart som möjligt, dock senast
inom tio dagar efter det att styrelsen har fått kännedom om det förhållandet.
Om Rikspolisstyrelsen och den behöriga myndigheten i den andra staten två
månader efter styrelsens underrättelse inte är överens om att registreringen
borde ha skett, ska styrelsen överlämna frågan till den europeiska datatillsyns-
mannen.

Information vid verkställighet

18 §

När en åtgärd vidtas med anledning av en framställning som har regi-

strerats av en annan stat, ska Rikspolisstyrelsen informera den andra staten
om åtgärden. Om den begärda åtgärden inte kan vidtas ska underrättelse om
det lämnas omedelbart.

Information enligt denna paragraf ska lämnas som tilläggsinformation en-

ligt 12 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

background image

5

SFS 2013:131

19 §

Om en person då en åtgärd vidtas med anledning av en framställning

som har registrerats av en annan stat säger sig vara någon annan än den som
avses i framställningen, ska Rikspolisstyrelsen utbyta tilläggsinformation en-
ligt 12 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med den andra
staten för att utreda om det rör sig om olika personer. Om det framkommer att
så är fallet, ska Rikspolisstyrelsen informera personen om möjligheten att i
den staten få sådana uppgifter som avses i 3 a § lagen om Schengens informa-
tionssystem antecknade i registret.

Uppgiftsskyldighet

20 §

En myndighet som har tillgång till registret med stöd av 9 eller 10 §

ska lämna Rikspolisstyrelsen de uppgifter som styrelsen behöver för att kunna
fullgöra sina skyldigheter enligt 16 § andra stycket, 18 och 19 §§.

Rättelse och information till enskilda

21 §

I 25�27 §§ personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om in-

formation till den som har registrerats.

Information enligt 26 § personuppgiftslagen ska lämnas inom en månad

eller, om det finns särskilda skäl, senast två månader efter det att ansökan
gjordes.

22 §

En person som har ansökt om rättelse eller annan åtgärd enligt 15 § la-

gen (2000:344) om Schengens informationssystem ska senast tre månader ef-
ter det att ansökan gjordes informeras om de åtgärder som har vidtagits.

Loggningsuppgifter

23 §

I syfte att möjliggöra kontroll av den behandling av uppgifter som görs

i registret ska Rikspolisstyrelsen se till att information om behandlingen
(loggningsuppgifter) registreras. Av loggningsuppgifterna ska det framgå när
en överföring har skett, vilka uppgifter som har använts vid sökningen och
vem som var ansvarig för överföringen.

Sådana loggningsuppgifter som avses i första stycket ska gallras tidigast ett

år och senast tre år efter det att de registrerades. Loggningsuppgifter som av-
ser en uppgift i SIS som har gallrats ska gallras tidigast ett år och senast tre år
efter det att uppgiften i SIS gallrades.

De gallringsfrister som anges i andra stycket ska inte gälla om loggnings-

uppgifterna behövs för en sådan kontroll som avses i första stycket och kon-
trollen har inletts före fristens utgång.

Statistik

24 §

Rikspolisstyrelsen ska föra statistik över sådana beslut som fattats en-

ligt 11 § andra stycket lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

1. Denna förordning träder i kraft den 9 april 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som redan finns i re-

gistret, dock längst tre år efter ikraftträdandet. Om en uppgift ändras eller nya
uppgifter förs in i registret efter ikraftträdandet ska dock de nya bestämmel-

background image

6

SFS 2013:131

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

serna tilllämpas på den framställning som uppgifterna hör till. De nya bestäm-
melserna ska också tillämpas om det blir träff i registret på en framställning
som fanns i registret när denna förordning trädde i kraft.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)