SFS 2013:134 Lag om nordisk konvention om social trygghet

130134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om nordisk konvention om social trygghet;

utfärdad den 14 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Konventionen om social trygghet mellan Sverige, Danmark, Finland,

Island och Norge som har undertecknats i Bergen den 12 juni 2012 ska gälla
som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av bilagan till denna
lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Genom lagen upphävs lagen (2004:114) om nordisk konvention om so-

cial trygghet. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i förhållande till
Färöarna, Grönland och �&land till dess konventionen av den 12 juni 2012 en-
ligt artikel 16.3 träder i kraft.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ULF KRISTERSSON
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:31, bet. 2012/13:SfU5, rskr. 2012/13:165.

SFS 2013:134

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

2

SFS 2013:134

Bilaga

Nordisk konvention om social trygghet

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige,

som sedan avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-av-

talet) trädde i kraft tillämpar de europeiska bestämmelserna om samordning
av reglerna om social trygghet för arbetstagare, egenföretagare och deras fa-
miljemedlemmar som flyttar inom gemenskapen även när det gäller personer
som flyttar mellan de nordiska länderna,

som senast den 18 augusti 2003 slutit en nordisk konvention om social

trygghet som komplement till den europeiska förordningen om samordning
av reglerna om social trygghet genom vilken de nordiska länderna förbundit
sig att i stor utsträckning inom Norden tillämpa förordningens bestämmelser
även på vissa persongrupper för vilka förordningen inte är direkt tillämplig,
nämligen personer som inte är medborgare i ett EES-land, eller som inte är el-
ler har varit arbetstagare eller egenföretagare i förordningens mening,

som önskar ingå en konvention om social trygghet, som bygger på princi-

perna i förordning (EG) nr 883/2004 och i enlighet med dess grundläggande
idé,

som vill anpassa den nordiska konventionen till förordning (EG) nr 883/

2004, som även omfattar personer som inte är eller har varit anställda eller
egenföretagare, till tillämpningsbestämmelserna till denna förordning (EG) nr
987/2009 och till utvecklingen av de nordiska ländernas lagstiftning om so-
cial trygghet,

som beaktar att det finns en riksgemenskap mellan Danmark, Färöarna och

Grönland och att Färöarna och Grönland inte är medlemmar i Europeiska uni-
onen eller omfattas av EES-avtalet,

har kommit överens om att sluta en ny nordisk konvention om social trygg-

het. Denna konvention kompletterar EU-förordningarna och ger i vissa fall yt-
terligare rättigheter för personer som flyttar mellan de nordiska länderna.

Konventionen har nedan angiven lydelse:

AVDELNING I
ALLM�NNA BEST�MMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I denna konvention avses med uttrycken

1) ⬝nordiskt land⬝
vart och ett av de fördragsslutande länderna samt de självstyrande områdena
Färöarna och Grönland, vilka har egen kompetens inom de områden som kon-
ventionen omfattar, och �&land i den mån dessa områden har gett sitt samtycke
till att konventionen ska gälla för dem;

2) ⬝förordningen⬝
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
i den lydelse som vid varje tillfälle gäller mellan de nordiska länderna och
med de anpassningar som vid varje tidpunkt följer av bilaga VI till avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EES-avtalet);

background image

3

SFS 2013:134

3) ⬝tillämpningsförordningen⬝
förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordningen
(EG) nr 883/2004 i den lydelse som vid varje tillfälle gäller mellan de nord-
iska länderna och med de anpassningar som vid varje tidpunkt följer av bilaga
VI till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj
1992 (EES-avtalet);

4) ⬝grundpension⬝
pension baserad på bosättning och tillägg till pension som utges till den som
saknar eller har låg arbetspension; jämför bilaga 1 till det administrativa avta-
let till denna konvention där det anges vilka förmåner som anses som grund-
pension i de olika nordiska länderna.

2. Andra uttryck som förekommer i denna konvention har den innebörd som
de har i förordningen, tillämpningsförordningen eller i de nordiska ländernas
nationella lagstiftningar.

Artikel 2

Sakområden

Denna konvention är tillämplig på all lagstiftning som omfattas av förord-
ningens sakområden.

Artikel 3

Personkrets

1. Denna konvention gäller personer som omfattas av förordningens person-
krets och som är eller har varit omfattade av lagstiftningen i ett nordiskt land.

2. Denna konvention gäller vidare följande personer som inte omfattas av för-
ordningens personkrets:

a) personer som är eller har varit omfattade av lagstiftningen i ett nordiskt

land,

b) familjemedlemmar eller efterlevande som härleder rättigheter från per-

soner som avses under a.

3. För Danmark gäller bestämmelserna i 1 och 2 endast medborgare i ett nord-
iskt land när det gäller tillämpningen av:

a) reglerna om familjeförmåner i kapitel 8 i förordningen,
b) artikel 64 i förordningen om arbetslösa personer som reser till en annan

medlemsstat,

c) reglerna om grundpension.

Artikel 4

Utvidgad tillämpning av förordningen

Om inte annat sägs i denna konvention, utvidgas tillämpningen av förord-
ningen och tillämpningsförordningen till alla personer som omfattas av denna
konvention och som är bosatta i ett nordiskt land.

background image

4

SFS 2013:134

AVDELNING II
BEST�MMELSER OM TILL�MPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 5

Bosatt

En person är bosatt i ett nordiskt land i enlighet med nationell lagstiftning.
Vid konflikt om vilken lagstiftning som ska tillämpas på en person, anses per-
sonen vara bosatt i det nordiska land där han eller hon är folkbokförd, om inte
särskilda skäl föranleder något annat.

Artikel 6

Arbete på kontinentalsockeln

Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordningens avdelning II ska även
arbete med undersökning och utvinning av naturtillgångar på ett lands konti-
nentalsockel anses som arbete i det landet.

AVDELNING III
S�RSKILDA BEST�MMELSER OM R�TT TILL F�RM�&NER

KAPITEL 1

SJUKDOM

Artikel 7

Ersättning för kostnader för hemresa

1. För en person som är bosatt i ett nordiskt land och har rätt till vårdförmåner
där och som under tillfällig vistelse i ett annat nordiskt land får vårdförmåner,
svarar vistelselandet för de merutgifter för hemresa till bosättningslandet som
uppkommer genom att personen till följd av sitt sjukdomstillstånd måste an-
vända dyrare färdsätt än han eller hon annars skulle ha använt.

2. Punkten 1 tillämpas inte på personer som får tillåtelse att resa till ett annat
nordiskt land för att där få nödvändig behandling.

KAPITEL 2

F�RM�&NER VID INVALIDITET, �&LDERDOM OCH D�DSFALL

Artikel 8

Grundpension vid bosättning i ett EES-land

En person är, så länge han eller hon är bosatt i ett EES-land, berättigad till
grundpension som han eller hon har förvärvat rätt till i ett nordiskt land, på
samma villkor som gäller enligt förordningen eller som följer av denna kon-
vention.

background image

5

SFS 2013:134

Artikel 9

�verenskommelse enligt artikel 54.2 b) i) i förordningen

�r i mer än ett nordiskt land de villkor uppfyllda som gäller för att beräkna
pension på grundval även av antagande av försäkrings- eller bosättningsperio-
der, som skulle ha fullgjorts om pensionsfallet inte hade inträffat, medräknas
endast en del av de framtida perioderna vid beräkningen i vart och ett av län-
derna. Denna del bestäms på grundval av de faktiska försäkrings- eller bosätt-
ningsperioder som används vid pensionsberäkningen efter förhållandet mel-
lan den faktiska perioden i landet och den sammanlagda faktiska perioden i
länderna.

KAPITEL 3

ARBETSL�SHETSF�RM�&NER

Artikel 10

Undantag från visst krav på fullgjorda perioder

Kravet på försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verk-
samhet som egenföretagare enligt förordningens artikel 61.2 gäller inte den
som antingen har utfört arbete i sådan utsträckning att han eller hon har om-
fattats av lagstiftningen om förmåner vid arbetslöshet eller har uppburit så-
dana förmåner i det nordiska land där ansökan om förmåner görs. Dock ska
arbetet ha utförts eller förmåner vid arbetslöshet ha uppburits inom en femårs-
period från dagen för anmälan om arbetslöshet hos den offentliga arbetsför-
medlingen och, i förekommande fall, från dagen för ansökan om medlemskap
i vederbörande arbetslöshetskassa.

KAPITEL 4

FAMILJEF�RM�&NER

Artikel 11

Beräkning av tilläggsbelopp och överskjutande belopp

1. Förmåner som är avsedda att kompensera för inkomstbortfall vid föräldra-
skap ska inte beaktas vid tillämpning av förordningens artikel 68.2 avseende
innehållande av förmån eller beräkning av tilläggsbelopp.

2. En myndighet eller institution som i enlighet med artikel 68.2 i förord-
ningen ska hålla inne en förmån och betala ut ett tilläggsbelopp ska göra be-
räkningen av det samlade beloppet familjeförmåner för varje berört barn för
sig och innehålla familjeförmånerna upp till det belopp som föreskrivs i den
andra staten samt betala ut tilläggsbeloppet.

background image

6

SFS 2013:134

KAPITEL 5

REHABILITERING

Artikel 12

Samarbete

1. I gränsöverskridande situationer ska berörda institutioner i den behöriga
staten och i bosättningsstaten samarbeta för att ge stöd och aktiva åtgärder till
personer i syfte att främja möjligheterna till inträde och återgång i arbete. In-
stitutionen i bosättningsstaten ska, efter samråd med institutionen i den behö-
riga staten, tillhandahålla sådana insatser som är möjliga inom ramen för lan-
dets lagstiftning.

2. Om en insats skulle kunna innebära ändring av försäkringstillhörighet, ska
institutionerna så långt som möjligt lösa situationen till fördel för den en-
skilde.

AVDELNING IV
�VRIGA BEST�MMELSER

Artikel 13

Administrativt avtal

De behöriga myndigheterna, eller den institution som utses av den behöriga
myndigheten, ska ingå ett administrativt avtal med bestämmelser som är nöd-
vändiga för att säkerställa en enhetlig nordisk tillämpning av denna konven-
tion.

Artikel 14

Administrativt samarbete och förbindelseorgan

1. Vid tillämpning av denna konvention ska myndigheter och institutioner bi-
stå varandra i den utsträckning som behövs.

2. I gränsöverskridande situationer ska berörda myndigheter och institutioner
i berörda stater samarbeta för att förbättra administrativa rutiner, bistå varan-
dra samt i konkreta fall samarbeta, särskilt vid lagvalsfrågor, i syfte att så
långt som möjligt lösa situationen till fördel för den enskilde.

3. I varje nordiskt land ska det finnas förbindelseorgan som utses av den be-
höriga myndigheten.

Artikel 15

�verenskommelse om att avstå från återbetalning

1. Med avseende på artiklarna 35, 41 och 65 i förordningen avstår de nordiska
länderna, om inte annat avtalas mellan två eller flera länder, från varje återbe-
talning mellan länderna av utgifter för vårdförmåner vid sjukdom och moder-
skap samt vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar, förmåner till arbets-
lösa samt för administrativ och medicinsk kontroll.

background image

7

SFS 2013:134

2. De nordiska länderna avstår också från återbetalning av utgifter för åtgär-
der som avses i artikel 12.1 om rehabilitering.

3. Länderna avstår dock inte från återbetalning när det gäller vårdförmåner till
personer som enligt förordningens artikel 20.1, 28.1 och artikel 36.1 har fått
tillstånd att resa till annat nordiskt land för att där få den nödvändiga vård som
hans eller hennes tillstånd kräver.

Artikel 16

Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft under förutsättning att bilaga VI till EES-
avtalet anpassats till förordning (EG) nr 883/2004.

2. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter
den månad, då samtliga regeringar har meddelat den danska regeringen att de
har fullgjort alla villkor för konventionens ikraftträdande.

3. För Färöarnas, Grönlands och �&lands del träder konventionen i kraft 30 da-
gar efter det att Danmarks respektive Finlands regering har meddelat det
danska utrikesministeriet att Färöarnas landsstyrelse och Grönlands landssty-
relse respektive �&lands lagting har meddelat att konventionen ska gälla för
Färöarna och Grönland respektive �&land.

4. I samband med sin anslutning ska Färöarnas och Grönlands landsstyrelser
ta ställning till om personkretsen i artikel 3.3 samt om de undantag i förord-
ningen beträffande reglerna om grundpension som gäller för Danmark, också
ska gälla för dem.

5. Det danska utrikesministeriet ska underrätta de övriga parterna och Nord-
iska ministerrådets sekretariat om mottagandet av dessa meddelanden och om
tidpunkt för konventionens ikraftträdande.

Artikel 17

Uppsägning av konventionen

1. �nskar en part säga upp konventionen ska skriftligt meddelande om detta
skickas till det danska utrikesministeriet som ska underrätta de övriga par-
terna om detta och om meddelandets innehåll.

2. Uppsägningen gäller endast för den part som gjort den och gäller från och
med ingången av det kalenderår som inträffar minst sex månader efter det att
det danska utrikesministeriet tagit emot meddelandet om uppsägningen.

3. Om konventionen sägs upp ska rättigheter som förvärvats på grund av kon-
ventionen fortfarande bestå.

background image

8

SFS 2013:134

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Artikel 18

�vergångsbestämmelser

1. När denna konvention träder i kraft upphör den nordiska konventionen av
den 18 augusti 2003 om social trygghet att gälla. Denna konvention ska inte
medföra minskning av förmånsbelopp som utges vid konventionens ikraftträ-
dande i fråga om förmåner som omfattas av konventionen. Med avseende på
Färöarna och Grönland har konventionen av den 18 augusti 2003 om social
trygghet fortsatt giltighet till den tidpunkt då denna konvention ska börja
gälla, dock senast ett år efter konventionens ikraftträdande enligt artikel 16.

2. Har en person förvärvat rätt till grundpension från ett nordiskt land på
grundval av bosättning i landet under tid före 1 januari 1994 under vilken han
eller hon samtidigt förvärvat rätt till arbetspension i ett annat nordiskt land,
ska för denna period grundpension endast beräknas från sistnämnda land. Har
någon under sådan tid samtidigt förvärvat arbetspension från flera nordiska
länder, varav ett även var personens bosättningsland, ska grundpension endast
beräknas från det landet.

3. Ansökan om förmåner som gjorts efter denna konventions ikraftträdande
ska prövas enligt denna konvention även när ansökningarna avser förmåner
för tid före ikraftträdandet.

Artikel 19

Undertecknande

Originaltexten till denna konvention ska deponeras hos det danska utrikesmi-
nisteriet, som ska tillställa de övriga parterna bestyrkta kopior av texten.
Till bekräftelse av detta har de befullmäktigade ombuden undertecknat denna
konvention.

Utfärdad i Bergen den 12 juni 2012 i ett exemplar på danska, finska, isländ-
ska, norska och svenska, vilka texter alla har samma giltighet.

För Danmarks regering:

För Finlands regering:

För Islands regering:

För Norges regering:

För Sveriges regering: